คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(Problem Solving & Decision Making) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การคิดที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยใช้ทั้งข้อมูล, ความคิดอย่างเป็นธรรมชาติและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด ความกังวลหรือความกลัวอีกต่อไป
 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควรจะ...
       เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
       เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
       มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
       กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
       ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป
 การเรียนรู้เครื่องมือในการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนำคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่งจะมีแนวความคิดเบื้องต้นดังนี้...
       มองปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนา
       การลงมือทำให้ได้ความสำเร็จกับประสบการณ์
       การคิดเชิงบวกเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ
       เผชิญกับปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง
 หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนั้น ควรให้ความสำคัญในเรื่อง...
       การพัฒนาความคิดด้านต่างๆ
       การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
       การมีแนวความคิดเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรค
       การมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการคิดในด้านต่างๆ แล้วเลือกใช้ตามความเหมาะสมของปัญหาและอุปสรรคในแต่ละเหตุการณ์ด้วย Style ของผู้เรียน
 เพื่อสร้างเทคนิคการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาของตัวเองอย่างมีระบบ
 เพื่อใช้เทคนิคในการตัดสินใจที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ด้วยแนวความคิดของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ, เทคนิค และกระบวนการในการแห้ปัญหาและการตัดสินใจผ่าน
 Workshop, กรณีศึกษา, การแลกเปลี่ยนและ Role Playing อยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้เครื่องมือ
 สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง
      ความหมายของการคิด
      หลักสำคัญของการเป็นนักคิด
      คุณเป็นนักคิด Style ไหน?
      Workshop: สร้างแนวทางการคิดของตัวเอง
 การคิดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้
      การคิดเชิงวิเคราะห์
      การคิดเชิงกลยุทธ์
      การคิดแก้ปัญหา
      การคิดเชิงสร้างสรรค์
      การคิดแบบองค์รวม
      Workshop: ทดสอบความคิดแบบต่างๆ
 เครื่องมือสำคัญของการคิดแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
      ทฤษฏีพาเรโต 80:20
      การใช้ Check Sheet
      การใช้คำถาม 5W และ 1H
      การวิเคราะห์สมมติฐาน
      Workshop: การฝึกฝนใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง
      การคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
      คุณสมบัติของนักคิดเชิงสร้างสรรค์
      การประยุกต์ใช้กับปัญหาและอุปสรรค
      การใช้แนวความคิดเพื่อการตัดสินใจ
      Workshop: ปัญหา/อุปสรรคและการตัดสินใจเบื้องต้น

DAY II: การรู้จักแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      คุณรู้สึกอย่างไรกับปัญหา/อุปสรรค?
      สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคเกิดมาจากเรื่องใด?
      คุณตัดสินใจได้ดีแค่ไหน?
      คุณชอบการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหามากน้อยแค่ไหน?
      Workshop: ประเมินตัวเองเกี่ยวกับการตัดสินใจแก้ปัญหา
 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
      การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      กรณีศึกษา: การเลือกใช้ทักษะในการแก้ปัญหา
 การพัฒนาทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
      สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
      องค์ประกอบสำคัญของการกล้าตัดสินใจ
      การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
      Role Play: การใช้ข้อมูล, ความคิดและเทคนิคในการตัดสินใจ
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
      เปลี่ยนความคิด...ก้าวข้ามอุปสรรค
      การสร้างมุมมองเชิงบวกกับปัญหา
      การรับผิดชอบในการตัดสินใจทุกเรื่อง
      กำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ
 การบ้าน เพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝนด้วยตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาการตัดสินใจทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น