หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดแบบระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(System Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดแบบระบบ (System Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรต่างๆทุกประเภทธุรกิจกำลังเผชิญอยู่อย่างเข้มข้นในปัจจุบัน คือ ปัญหาในด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆที่เกี่ยวกับการคิด แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจและ เป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร อาการหนึ่งที่แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงปัญหาการขาดทักษะความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งสังเกตได้ชัด คือ ความกลัวปัญหาของบุคลากรและไม่ต้องการคิด จนทำให้บุคลากรไม่มีความสนใจหรือความกล้าที่จะนำเสนอ แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่ปัญหา อุปสรรคและความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ๆที่อาจจะนำไปสู่การเติบโต อย่างก้าวกระโดดขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง 
ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ทุกประเภทธุรกิจกำลังเผชิญอยู่อย่างเข้มข้นในปัจจุบัน คือ ปัญหาในด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆที่เกี่ยวกับการคิด แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนิน ธุรกิจและเป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร อาการหนึ่งที่แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงปัญหาการขาดทักษะความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งสังเกตได้ชัด คือ ความกลัวปัญหาของบุคลากรและไม่ต้องการคิด จนทำให้บุคลากรไม่มีความสนใจหรือความกล้าที่จะนำเสนอแนวคิด หรือวิธีการใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่ปัญหา อุปสรรคและความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ๆที่อาจจะนำไปสู่การเติบโตอย่าง ก้าวกระโดดขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง 
แม้ว่าหลายองค์กรจะมีวัฒนธรรมของการปฏิบัติงานเชิงรุกต่อปัญหา มีกระบวนการในการตอบสนองต่อปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่ก็มักพบว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไปแล้วบ่อยครั้งก็ปรากฏขึ้นอีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดที่มีอยู่ในแนวทางและหลักการแก้ไขปัญหา ความสับสนระหว่างอาการกับสาเหตุของปัญหา หรือบ่อยครั้งที่พบว่ามาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่กำหนดขึ้นได้นำไปสู่ปัญหาใหม่ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากวิธีการคิดเกี่ยวกับปัญหาและเทคนิคการแก้ไขปัญหาและ การตัดสินใจต่างๆที่มีการสอนและใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีตนั้นมีจุดอ่อน และมุ่งเน้นเฉพาะเทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น และเป็นการคิดแบบเส้นตรงซึ่งเป็นรูปแบบการคิดที่ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาโดยนำเสนอแนวทางใหม่ที่เหนือกว่าด้วยการคิดแบบ ระบบที่สามารถปิดจุดอ่อนของวิธีการและเทคนิคเครื่องมือต่างๆของการคิดแบบ เส้นตรงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งมิติทักษะการคิดและการใช้เครื่องมือการคิดแบบระบบ สำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการคิดเช่นเดียวกับที่ปรึกษาของบริษัท ที่ปรึกษาชั้นนำในการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา เชิงระบบแบบองค์รวมที่ระดับสาเหตุรากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง มีลักษณะการวิเคราะห์เป็นโครงสร้าง ไม่ซ้ำซ้อนและไม่ตกหล่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดมาตร การและเข้าแทรกแซงเพื่อจัดการปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ในโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหาต่างๆในทางธุรกิจและการดำเนินงานจะ มีลักษณะเป็นปัญหาเชิงซ้อนมีองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน องค์กรจึงจำเป็นต้องเน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเชิงกระบวนระบบให้กับบุคลากร และเลือกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับปัญหาในลักษณะเชิงซ้อน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหา การศึกษากลไกพลวัตของปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายและกำหนดมาตรการแทรกแซงแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญหารูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการติดตามประเมินหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก หลักสูตรนี้จะสร้างแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้เข้าอบรมในการพิจารณาสิ่งต่างๆแบบเป็นระบบ และบ่มเพาะให้เกิดทักษะการคิดอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและใช้อย่างต่อเนื่องจะช่วยเปลี่ยน ผู้เขาอบรมให้เป็นนักคิดที่มีความสามารถในการคิดเป็นเลิศ


วัตถุประสงค์
เพื่อแนะนำกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อน 
เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความสามารถในการพิจารณาปัญหาในมุมมองแบบระบบ ทราบถึงความหมาย การกำหนดประเด็นปัญหา ขอบเขตและความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของปัญหา สาเหตุและผลกระทบ และเข้าใจวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกประยุกต์วิธีการคิดแบบระบบเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนามาตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนทัศน์วิธีการคิดแบบระบบ
กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
ความหมายของปัญหาและวิธีการพิจารณาปัญหา
       ความแตกต่างระหว่างปัญหา สาเหตุ และอาการ
       ปัญหาเชิงเดี่ยวและปัญหาเชิงซ้อน
กระบวนทัศน์เชิงระบบ
       กระบวนทัศน์ของโซ่อุปทาน
       กระบวนทัศน์ธุรกิจแบบองค์รวม
วิธีการคิดแบบภาพรวมและการคิดแบบตรรกะ (Holistic and Logical Thinking)
       Mutually Exclusive Collectively Exhaustive (MECE)
       การคิดแบบตรรกะ
       Workshop 1 : กรณีศึกษาการคิดด้วยหลัก MECE
       Workshop 2 : กรณีศึกษาการคิดเชิงเหตุและผล
วิธีการคิดแบบระบบ
       ความหมายและความแตกต่างระหว่าง System, Systemic และ Systematic
       ระบบแบบเปิดและระบบแบบปิด
       การพิจารณาปัญหาด้วยวิธีการคิดแบบระบบ
       Workshop 3 : Connectedness
       Workshop 4 : Dynamic of Connectedness

การพิจารณาสิ่งต่างๆและปัญหาด้วยวิธีการคิดแบบระบบ
โครงสร้างชิงระบบ (Structure)
การป้อนกลับ (Feedback)
แผนผังวงรอบเหตุผลแบบระบบ (Causal Loop Diagram)
       Workshop 5 : Living Loop (คุณลักษณะของการป้อนกลับ)
       Workshop 6 : กรณีศึกษาการคิดแบบระบบด้วย Causal Loop Diagram (Basic Case)
       Workshop 7 : กรณีศึกษาการคิดแบบระบบสำหรับการแก้ปัญหาโซ่อุปทานธุรกิจ
       Workshop 8 : กรณีศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการคิดแบบเส้นตรงและการคิดแบบระบบใน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
       การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น
          - การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
          - คำสำคัญต่างๆ (Key Words)
          - การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
       การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
          - ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
          - ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
       Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้
          - กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
          - นำเทคนิค เครื่องมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช้
          - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
       Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
 หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง
เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม