หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิด พิชิตเป้าหมายด้วย NLP - หลักสูตร 1 วัน
(Thinking Skills Development to Achieve Goals with NLP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิด พิชิตเป้าหมายด้วย NLP (Thinking Skills Development to Achieve Goals with NLP)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการ/แนวความคิด
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) มีความสำคัญมากในการสังเกตและวิเคราะห์ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับที่เคยผ่านมา ด้วยการคิดให้เห็นภาพที่ชัดเจน แล้วประเมินผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในในอนาคต สร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยการมองที่องค์รวม เพื่อค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) เปรียบเสมือนการรวมความคิดหลายๆอย่างเข้าไว้ร่วมกันในกระบวนการคิดทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาและพิชิตเป้าหมาย

การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่สร้างสรรค์กับเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่เป็นเชิงบวก (Positive Thinking) เพื่อเอาชนะศัตรูตัวร้ายที่คอยสร้างกำแพงการคิดของเรา แล้วสร้างแนวความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ไม่เพียงแต่การสร้างแนวความคิด (Idea) ใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ในการมองปัญหาต่าง ๆ ทำให้เกิดแนวความคิดที่เป็นอิสระจากความคิดเดิม ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดของตัวเองแบบ Logical Thinking and Lateral Thinking ได้ด้วยตัวเอง พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและกระบวนการในการสร้างแนวทาง (Scenario) ที่เกิดจาก Logical Thinking and Lateral Thinking อย่างมีระบบใน Style ตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการพัฒนาแนวความคิด Logical Thinking and Lateral Thinking ให้กับทีมงานในการแก้ปัญหาและพิชิตเป้าหมาย


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1. NLP Model of Communication - แม่แบบสื่อสารของ NLP
      อบรม สัมมนา เข้าใจกลไก การทำงาน ของความคิด และ อารมณ์
      อบรม สัมมนา ยอมรับ และ เข้าใจ ความแตกต่างของผู้อื่น สร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ทักษะการหว่านล้อมผู้อื่น ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น จากการเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น
2. Cause & Effect - คิดแก้ปัญหา แนวคิดแบบผู้ชนะ
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดที่สร้างพลัง ด้วยการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง และ ไม่กล่าวโทษผู้อื่น
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบในตนเอง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ ทรงพลัง
      อบรม สัมมนา การตัดสินใจที่สร้างพลัง
3. Analytical Thinking - คิดเชิงวิเคราะห์
      อบรม สัมมนา การคิดที่มีลำดับขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผล มองภาพรวมแล้วสร้าง Scenario ขึ้นมาก่อน ดำเนินการจริง เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด
      อบรม สัมมนา การสังเกต วิเคราะห์ และ ลงรายละเอียด ไปสู่ สาเหตุ รากเหง้าของปัญหา เรียนรู้การใช้เทคนิค 5W1H และ ผังก้างปลา
4. Lateral Thinking คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้กระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตของความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดเดิมและเป็นความคิดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
5. Strategical Thinking - SMART Goal & Ultimate Success Formula สูตรความสำเร็จทุกเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา การระดมความคิดเพื่อหาวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การลงรายละเอียด การจัดลำดับความสำคัญของงาน
      อบรม สัมมนา การวางแผนการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จ
6. Systematic Thinking คิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้การคิดเชิงระบบ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ จึงต้องนึกถึงผลกระทบจากการกระทำของตนเองสู่ส่วนอื่นของระบบ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ ถึงปัญหาซ้ำ ๆ Pattern ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคนทั้งระบบ เพื่อกำจัดปัญหาซ้ำ ๆ Pattern ออกไปอย่างถาวรจากระบบ
7. Logical Thinking - การคิดเชิงตรรกะ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้การคิดที่มีลำดับขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผล มองภาพรวมแล้วสร้าง Scenario ขึ้นมาก่อน ดำเนินการจริง เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด
      อบรม สัมมนา การคิดที่มีความละเอียด รอบคอบ มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริง สอดคล้องกับทฤษฎี บนพื้นฐานของธรรมเนียมปฏิบัติ มีจริยธรรม คุณธรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือ บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดผลกระทบในด้านไม่ดีเกิดขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม