หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิด - หลักสูตร 1 วัน

(Conceptual Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Thinking / การพัฒนาทักษะการคิด

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักการคิดประเภทต่างๆ (Conceptual Thinking) แล้วประยุกต์ใช้กับการทำงานกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทำงาน หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์เชิงลบกับเหตุการณ์
การพัฒนาทักษะความคิดประเภทต่างๆ
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงมโนทัศน์ (Integrated Thinking)
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ความคิดกับการทำงาน เช่น


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันทีกับเหตุการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างแนวทาง นำหลักการคิดมาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง แล้วสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคิด
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิด
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
       บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมมาจากสมอง 4 ด้าน
       ความหมายของการคิด
       Workshop : สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคิดและอิทธิพลของการคิด
การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงมโนทัศน์ (Integrated Thinking)
       Workshop : เรื่องหลักการคิดที่จะไปพัฒนา
การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) กับการทำงาน
       การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการแก้ปัญหา
       หลุมพรางสกัดกั้นความคิดของคุณ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
       Workshop : กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตัวเอง
       กรณีศึกษา : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การประยุกต์การคิดกับเหตุการณ์ต่างๆ
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี ลดข้อขัดแย้ง
       การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดหลักการคิดพัฒนาความคิด

แสดงความคิดเห็น