หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิด - หลักสูตร 1 วัน

(Conceptual Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Thinking / การพัฒนาทักษะการคิด

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาหลักการคิดประเภทต่างๆ (Conceptual Thinking) แล้วประยุกต์ใช้กับการทำงานกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทำงาน หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์เชิงลบกับเหตุการณ์
การพัฒนาทักษะความคิดประเภทต่างๆ
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงมโนทัศน์ (Integrated Thinking)
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ความคิดกับการทำงาน เช่น


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักคิดประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันทีกับเหตุการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างแนวทาง นำหลักการคิดมาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเอง แล้วสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคิด 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิด 
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง 
       บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมมาจากสมอง 4 ด้าน 
       ความหมายของการคิด 
       Workshop : สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคิดและอิทธิพลของการคิด 
การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ 
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking) 
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       การคิดเชิงมโนทัศน์ (Integrated Thinking) 
       Workshop : เรื่องหลักการคิดที่จะไปพัฒนา 
การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) กับการทำงาน 
       การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการแก้ปัญหา 
       หลุมพรางสกัดกั้นความคิดของคุณ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
       Workshop : กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การประยุกต์การคิดกับเหตุการณ์ต่างๆ 
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย 
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี ลดข้อขัดแย้ง 
       การทำงานเป็นทีมเวิร์ค 
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดหลักการคิดพัฒนาความคิด

แสดงความคิดเห็น