หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการทำงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Daily Working & Operation Skill for Supervisor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการทำงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Working & Operation Skill for Supervisor)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างาน (Supervisor) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานปฏิบัติการมากที่สุด การทำงานประจำวัน และการบริหารจัดการงานของหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานตามแผนงาน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เกิดคุณภาพของเนื้องาน และลดการสูญเสียไปได้
กระบวนการทำงานของหัวหน้างานที่ร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานเป็นวัฏจักรที่มีความต่อเนื่อง การให้ความสนใจในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานประจำวันที่ดี ก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีทักษะที่สำคัญของหัวหน้างานในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานให้เกิดเป็นทีมเวิร์คทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ทีมงานมีความสุข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
     - การประชุมอย่างมีประสิทธิผล
     - ส่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงานที่ดี
     - การสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน
     - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางของการทำงานประจำวันให้เกิดประสิทธิผลต่อทีมงานและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการทำงานของตัวเองในฐานะหัวหน้างานที่ดีเป็นที่ยอมรับของทีมงานและผู้จัดการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารเวลาให้เกิดความคุ้มค่าในการทำงานและสร้างมาตรฐานการทำงานประจำวันของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การประชุมตอนเช้าอย่างมีประสิทธิผล (Effective Marning Meeting)
    อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการประชุมตอนเช้า
    อบรม สัมมนา หัวข้อสำคัญที่ใช้ในการประชุมตอนเช้า
    อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้นำการประชุม
    อบรม สัมมนา เทคนิคการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิผล
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การออกแบบการประชุมตอนเช้าให้เกิดประโยชน์
การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงานอย่างมีคุณภาพ
    อบรม สัมมนา หลักการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
    อบรม สัมมนา หลักการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
    อบรม สัมมนา หลักการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
    อบรม สัมมนา กระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ (Daily Operation)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : ดำเนินการทำงานตามแผนประจำวัน
การบริหารจัดการงานประจำวันอย่างมีมาตรฐาน
    อบรม สัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยข้อมูล QC 7 Tools
    อบรม สัมมนา การรายงาน สื่อสาร และการปรึกษา (Ho-Ren-So)
    อบรม สัมมนา การสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน (On The Job Coaching)
    อบรม สัมมนา การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (PDCA)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การออกแบบแนวทางบริหารจัดการงานของตัวเอง
การวางแผน บริหารเวลา บรรลุเป้าหมาย
    อบรม สัมมนา การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ (Planning)
    อบรม สัมมนา การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ
    อบรม สัมมนา การบริหารเวลาและการประยุกต์ใช้
    อบรม สัมมนา หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ค
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : กำหนดแนวทางการทำงานของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง