หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน - หลักสูตร 1 วัน
(HR for Non HR for Supervisor and Line Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (HR for Non HR for Supervisor and Line Manager)

อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

(วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        หัวหน้างานและผู้จัดการสายงาน เป็นผู้มีหน้าที่บทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการงานในหน้าที่และดูแลบริหารและพัฒนาผลการการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการจะบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชานั้นจะต้องรู้จักแนวทางบริหารพัฒนาบุคลากรขององค์กร และทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้งานในการดูแลบริหารและบริหารพัฒนาบุคลากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากหัวหน้างาน ผู้จัดการมีทักษะการบริหารบุคลากรที่ดี ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทั้งทีมงานดีไปด้วย อันส่งผลต่อความสำเร็จร่วมกันคือเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน เข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเรียนรู้และสามารถใช้เทคนิคในการบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารบุคลากรของหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน และ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กรร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร
การบูรณาการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
บทบาทระหว่างกันของ HR และหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ด้านการบริหารงานบุคลากร
ประโยชน์ร่วมกันที่จะได้รับสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานในการบริหารบุคลากรและHR
มิติในงานบริหารบุคลากรที่หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานควรทราบและมีส่วนร่วม
      อบรม สัมมนา การสรรหาและคัดเลือก
      อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรมและพัฒนา
      อบรม สัมมนา การพัฒนาสายอาชีพ
      อบรม สัมมนา ระบบสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ

Workshop
ความแตกต่างระหว่าง OJT Training Coaching และ Consulting
รู้จักสไตล์ลูกน้องที่แตกต่างกันตามหลัก DISC และแนวทางบริหารความสัมพันธ์และผลงาน
การฝึกการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลงาน
สรุปการเรียนรู้

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
        บรรยาย เรียนรู้ ยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop และ Brain Storming Group Discussion และ Presentation เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทบทวนประเด็นความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจออย่างแท้จริง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม