หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(The First Time Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่ (The First Time Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี ต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีความแตกต่างกัน การเข้าใจตัวเองและทีมงาน จะทำให้สามารถดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาทีมงานได้อย่างสอดคล้อง ตรงตามคุณลักษณะของบุคลากร ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานดาวเด่น ให้เป็นที่ยอมรับของทีมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน ดังนี้ 

การบริหารทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ ให้ความสำคัญที่สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรที่พร้อมจะปฏิบัติงาน และทำให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ทีมงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิควิธีการที่ใช้สอนงาน ติดตามงานและพัฒนาทีมงานอย่างครบถ้วน 

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะ (Skill) ในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ ใน Style ของตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและแนวทางในการพัฒนาทีมงาน ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและมีความสุขในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างหลักการจัดการทีมงานในหลากหลายจุดประสงค์ ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่องค์กรกำหนดไว้
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Class เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เข้าใจได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) หัวหน้างานที่ดี 
       สำรวจแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การแบ่งคุณลักษณะบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นหัวหน้างานที่ดี 
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานดาวเด่น (Talent Supervisory Skill)
      การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind)
       การบริหารจัดการเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management)
       การแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (PSDM)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
การบริหารทีมงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
      หลักการบริหารทรัพยากรด้านแนวความคิดใหม่
      สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากหัวหน้างาน
      บทบาทการพัฒนาทีมงานแบบต่างๆ
      การสอนงาน (Coaching) & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      Role Playing : การพัฒนาทีมงานใน Style ตัวเอง 
การประยุกต์ใช้ทักษะหัวหน้างานกับการบริหาร 
       การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
       การใช้การสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      การแก้ปัญหากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      การสร้างคุณค่าบริการกับการบริหารทีมเวิร์ค (Team Spirit)
      Workshop : หลักการบริหารในฐานะหัวหน้างานคุณภาพ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร