หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(The First Time Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่ (The First Time Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี ต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีความแตกต่างกัน การเข้าใจตัวเองและทีมงาน จะทำให้สามารถดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาทีมงานได้อย่างสอดคล้อง ตรงตามคุณลักษณะของบุคลากร ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานดาวเด่น ให้เป็นที่ยอมรับของทีมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน ดังนี้ 

การบริหารทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ ให้ความสำคัญที่สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรที่พร้อมจะปฏิบัติงาน และทำให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ทีมงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิควิธีการที่ใช้สอนงาน ติดตามงานและพัฒนาทีมงานอย่างครบถ้วน 

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะ (Skill) ในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ ใน Style ของตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและแนวทางในการพัฒนาทีมงาน ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและมีความสุขในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างหลักการจัดการทีมงานในหลากหลายจุดประสงค์ ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่องค์กรกำหนดไว้
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Class เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เข้าใจได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) หัวหน้างานที่ดี 
       สำรวจแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การแบ่งคุณลักษณะบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นหัวหน้างานที่ดี 
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานดาวเด่น (Talent Supervisory Skill)
      การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind)
       การบริหารจัดการเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management)
       การแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (PSDM)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
การบริหารทีมงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
      หลักการบริหารทรัพยากรด้านแนวความคิดใหม่
      สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากหัวหน้างาน
      บทบาทการพัฒนาทีมงานแบบต่างๆ
      การสอนงาน (Coaching) & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      Role Playing : การพัฒนาทีมงานใน Style ตัวเอง 
การประยุกต์ใช้ทักษะหัวหน้างานกับการบริหาร 
       การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management)
       การใช้การสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      การแก้ปัญหากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      การสร้างคุณค่าบริการกับการบริหารทีมเวิร์ค (Team Spirit)
      Workshop : หลักการบริหารในฐานะหัวหน้างานคุณภาพ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ