หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน

(The First Time Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Management OD / การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นหัวหน้างานที่ดี ต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีความแตกต่างกัน การเข้าใจตัวเองและทีมงาน จะทำให้สามารถดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาทีมงานได้อย่างสอดคล้อง ตรงตามคุณลักษณะของบุคลากร ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานดาวเด่น ให้เป็นที่ยอมรับของทีมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน ดังนี้ 

การบริหารทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ ให้ความสำคัญที่สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรที่พร้อมจะปฏิบัติงาน และทำให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ทีมงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิควิธีการที่ใช้สอนงาน ติดตามงานและพัฒนาทีมงานอย่างครบถ้วน 

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะ (Skill) ในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ ใน Style ของตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและแนวทางในการพัฒนาทีมงาน ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและมีความสุขในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างหลักการจัดการทีมงานในหลากหลายจุดประสงค์ ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามที่องค์กรกำหนดไว้
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Class เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เข้าใจได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) หัวหน้างานที่ดี 
       สำรวจแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ 
       การแบ่งคุณลักษณะบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นหัวหน้างานที่ดี 
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานดาวเด่น (Talent Supervisory Skill) 
      การมีหัวใจผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Mind) 
       การบริหารจัดการเวลาให้มีคุณภาพ (Effective Time Management) 
       การแก้ปัญหาและตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (PSDM) 
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection) 
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN (Effective Negotiation) 
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 
การบริหารทีมงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ 
      หลักการบริหารทรัพยากรด้านแนวความคิดใหม่ 
      สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากหัวหน้างาน 
      บทบาทการพัฒนาทีมงานแบบต่างๆ 
      การสอนงาน (Coaching) & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
      Role Playing : การพัฒนาทีมงานใน Style ตัวเอง 
การประยุกต์ใช้ทักษะหัวหน้างานกับการบริหาร 
       การบริหารงานเชิงรุก (Proactive Management) 
       การใช้การสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) 
      การแก้ปัญหากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
      การสร้างคุณค่าบริการกับการบริหารทีมเวิร์ค (Team Spirit) 
      Workshop : หลักการบริหารในฐานะหัวหน้างานคุณภาพ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารผู้จัดการMindset

แสดงความคิดเห็น