หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
(Strategic Managerial Skill Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Managerial Skill Development)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ (Managerial Skill) ให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะกลุ่มผู้บริหารจะทำให้บุคลากร ระดับรองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล (Effective Management) คือ การมองเห็นภาพรวมที่สอดคล้องกันทั้งหมด สามารถบริหารจัดการได้อย่างเชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ลงสู่ระดับบริหารและปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน ทำให้การปฏิบัติงานในทุกบทบาทหน้าที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเองและทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Proactive Performance Management) เป็นกระบวนการทำงานและบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance) มีกรอบความคิดที่ดี (Mindset) มีแนวทางปฏิบัติงาน (Methodology) ที่มีประสิทธิผล สามารถแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่ดีเลิศได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง

 กระบวนการพัฒนาตัวเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้จัดการต้องมองเห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) เพื่อทำให้การบริหารจัดการงานและเพิ่มงานมีประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดยการจูงใจให้สร้างผลงานด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพของตัวเอง (Coaching) บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection) อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง (Team Spirit) มีความสุขในการทำงานร่วมกัน


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้บริหารได้อย่างชัดเจน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางบริหารจัดการงาน บริหารและจูงใจทีมงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวกและเครื่องมือบริหารจัดการ (Management Tools) ให้บรรลุความสำเร็จใน Style ตัวเอง (Positive Psychology)
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพรวมของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการใน Style ของตัวเองที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเอง แล้วมีแนวทางนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การพัฒนาทักษะบริหารและภาวะผู้นำในตัวเอง
 การเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยกรอบความคิด (Mindset)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง
      การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC
      การเรียนรู้และเข้าใจ กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
      การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการทำงานของสมองของมนุษย์
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเชิงบวก (NLP)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีด้วยตัวเอง
 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการ (Managerial Competency) ของตัวเอง
      การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับองค์กร
      การพัฒนากรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Mindset)
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา (Leadership)
      การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล (Proactive Management)
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกบริหารทีม (Positive Psychology)
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
      กรณีศึกษา : การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
      การกำหนดเป้าหมายและแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Planning for Target)
      การมอบหมายงานและเอื้ออำนาจ (Empowerment)
      การแก้ปัญหา & การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving & Decision Making)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การบริหารทีมงานใหเป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง
      กรณีศึกษา : ทักษะที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารพิชิตเป้าหมาย
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารของตัวเอง

DAY II : การบริหารจัดการทีมงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
      การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
      การจูงใจให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงาน
      Workshop : กำหนดแนวทางสร้างทีมคุณภาพด้วยตัวเอง
 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change)
      ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
      การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน
      การทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
      การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      Workshop : การทำให้ทีมงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      กิจกรรม : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
 การพัฒนา “การคิดเชิงตรรกะและการคิดเชิงสร้างสรรค์” ให้ทีมงาน
      การทำให้ทีมงานคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) กับโครงการ
      การทำให้ทีมงานคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) กับผลลัพธ์
      การทำให้ทีมงานใช้สมองเชิงนวัตกรรม (Innovation Brain)
      การทำให้ทีมงานบรรลุผลลัพธ์ด้วยหลักคิดเรียบง่าย (Simplicity Thinking)
      กิจกรรม : พัฒนาการคิดด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม
 การสร้างการตระหนักรู้เรื่องสำคัญขององค์กร (Organization Goal Awareness) ให้ทีมงาน
      ความสำคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายองค์กร
      ความสัมพันธ์ของค่านิยมส่วนบุคคล ทีม และองค์กร
      การสร้างจิตสำนึกรักในองค์กร
      การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
      กิจกรรม : พัฒนาการคิดด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร