หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
(Strategic Managerial Skill Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Managerial Skill Development)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ (Managerial Skill) ให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะกลุ่มผู้บริหารจะทำให้บุคลากร ระดับรองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล (Effective Management) คือ การมองเห็นภาพรวมที่สอดคล้องกันทั้งหมด สามารถบริหารจัดการได้อย่างเชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ลงสู่ระดับบริหารและปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน ทำให้การปฏิบัติงานในทุกบทบาทหน้าที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเองและทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Proactive Performance Management) เป็นกระบวนการทำงานและบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance) มีกรอบความคิดที่ดี (Mindset) มีแนวทางปฏิบัติงาน (Methodology) ที่มีประสิทธิผล สามารถแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่ดีเลิศได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง

 กระบวนการพัฒนาตัวเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้จัดการต้องมองเห็นกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน จะทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Development) เพื่อทำให้การบริหารจัดการงานและเพิ่มงานมีประสิทธิผล ใช้หลักการบริหารด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) โดยการจูงใจให้สร้างผลงานด้วยตัวเอง กระตุ้นให้ใช้ศักยภาพของตัวเอง (Coaching) บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection) อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง (Team Spirit) มีความสุขในการทำงานร่วมกัน


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้บริหารได้อย่างชัดเจน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางบริหารจัดการงาน บริหารและจูงใจทีมงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวกและเครื่องมือบริหารจัดการ (Management Tools) ให้บรรลุความสำเร็จใน Style ตัวเอง (Positive Psychology)
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพรวมของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการใน Style ของตัวเองที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเอง แล้วมีแนวทางนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การพัฒนาทักษะบริหารและภาวะผู้นำในตัวเอง
 การเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยกรอบความคิด (Mindset)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของตัวเอง
      การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC
      การเรียนรู้และเข้าใจ กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
      การเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการทำงานของสมองของมนุษย์
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเชิงบวก (NLP)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีด้วยตัวเอง
 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการ (Managerial Competency) ของตัวเอง
      การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับองค์กร
      การพัฒนากรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Mindset)
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา (Leadership)
      การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล (Proactive Management)
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกบริหารทีม (Positive Psychology)
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
      กรณีศึกษา : การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
      การกำหนดเป้าหมายและแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Planning for Target)
      การมอบหมายงานและเอื้ออำนาจ (Empowerment)
      การแก้ปัญหา & การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving & Decision Making)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การบริหารทีมงานใหเป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)
      Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง
      กรณีศึกษา : ทักษะที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารพิชิตเป้าหมาย
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารของตัวเอง

DAY II : การบริหารจัดการทีมงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
      การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
      การจูงใจให้ทีมงานสร้างผลการปฏิบัติงาน
      Workshop : กำหนดแนวทางสร้างทีมคุณภาพด้วยตัวเอง
 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (Leader Change)
      ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
      การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน
      การทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
      การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      Workshop : การทำให้ทีมงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      กิจกรรม : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
 การพัฒนา “การคิดเชิงตรรกะและการคิดเชิงสร้างสรรค์” ให้ทีมงาน
      การทำให้ทีมงานคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) กับโครงการ
      การทำให้ทีมงานคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) กับผลลัพธ์
      การทำให้ทีมงานใช้สมองเชิงนวัตกรรม (Innovation Brain)
      การทำให้ทีมงานบรรลุผลลัพธ์ด้วยหลักคิดเรียบง่าย (Simplicity Thinking)
      กิจกรรม : พัฒนาการคิดด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม
 การสร้างการตระหนักรู้เรื่องสำคัญขององค์กร (Organization Goal Awareness) ให้ทีมงาน
      ความสำคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายองค์กร
      ความสัมพันธ์ของค่านิยมส่วนบุคคล ทีม และองค์กร
      การสร้างจิตสำนึกรักในองค์กร
      การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
      กิจกรรม : พัฒนาการคิดด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ