หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงานด้วยการโค้ชเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Skill in Practice - Beginner)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การโค้ชงาน (Coaching) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงานด้วยการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill in Practice - Beginner)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีความพร้อมในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน จะช่วยทำให้การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ และสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Performance) เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละบทบาทมีจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น
       การเป็นพี่เลี้ยง มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
       การเป็นครูฝึก มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ
       การเป็นโค้ช มุ่งเน้นการสร้าง กรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       การเป็นที่ปรึกษา มุ่งเน้นการให้คำชี้แนะ แนวทางที่ดี
องค์ประกอบที่สำคัญของการสอนงาน ทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงกับบทบาท และสถานการณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนาทีมงานได้ จึงทำให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วย
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี เชิงปฏิบัติการจริง จะทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การใช้คำถามเปิดทรงพลัง (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) ทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถพัฒนาการโค้ชของตัวเองได้อย่างมีแนวทาง และเกิดการตระหนักรู้ในกระบวนการสอนงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นโค้ช และสามารถประยุกต์การสอนงานทีมงานได้ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทต่างๆ ของการสอนงาน สามารถแยกแยะจุดประสงค์และวิธีการของแต่ละบทบาทให้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ และปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้และเข้าใจแก่นของแต่ละทักษะการโค้ชได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการและเครื่องมือในการดำเนินการโค้ชและการสอนงานทีมงานได้ โดยการนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองอย่างเหมาะสม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
โลกของการโค้ช (The World of Coaching)
       กระบวนการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ช
       สนุกกับคำคู่สร้างกรอบความคิดของโค้ช
       องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี (เชิงปฏิบัติการจริง)
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การใช้คำถามเปิดทรงพลัง (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)
       กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะประเภทต่างๆ
       Role Playing : การดำเนินการสอนงานเบื้องต้น
กระบวนการโค้ชตาม GROW Model (เชิงปฏิบัติการจริง)
       กรอบความคิดของกระบวนการโค้ช (One Page Coaching Conceptual)
       การเรียนรู้ตัวตน (Being) และพฤติกรรมด้วยศาสตร์ต่างๆ
       กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
       กิจกรรม : การดำเนินการโค้ชด้วย GROW Model
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การประยุกต์ใช้การโค้ชด้วยเครื่องมือประกอบการโค้ช (เชิงปฏิบัติการจริง)
       การโค้ชตามคำสำคัญ (Key Words Coaching)
       การโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช (Coaching Card)
       การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ (Solution Coaching)
       Role Playing : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ