หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงานด้วยการโค้ชเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Skill in Practice - Beginner)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การโค้ชงาน (Coaching) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงานด้วยการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill in Practice - Beginner)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีความพร้อมในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน จะช่วยทำให้การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ และสร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Performance) เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละบทบาทมีจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น
       การเป็นพี่เลี้ยง มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
       การเป็นครูฝึก มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ
       การเป็นโค้ช มุ่งเน้นการสร้าง กรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       การเป็นที่ปรึกษา มุ่งเน้นการให้คำชี้แนะ แนวทางที่ดี
องค์ประกอบที่สำคัญของการสอนงาน ทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงกับบทบาท และสถานการณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนาทีมงานได้ จึงทำให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วย
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี เชิงปฏิบัติการจริง จะทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การใช้คำถามเปิดทรงพลัง (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) ทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถพัฒนาการโค้ชของตัวเองได้อย่างมีแนวทาง และเกิดการตระหนักรู้ในกระบวนการสอนงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการเป็นโค้ช และสามารถประยุกต์การสอนงานทีมงานได้ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทต่างๆ ของการสอนงาน สามารถแยกแยะจุดประสงค์และวิธีการของแต่ละบทบาทให้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ และปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้และเข้าใจแก่นของแต่ละทักษะการโค้ชได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการและเครื่องมือในการดำเนินการโค้ชและการสอนงานทีมงานได้ โดยการนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองอย่างเหมาะสม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
โลกของการโค้ช (The World of Coaching)
       กระบวนการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ช
       สนุกกับคำคู่สร้างกรอบความคิดของโค้ช
       องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี (เชิงปฏิบัติการจริง)
       การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Goal Setting)
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การใช้คำถามเปิดทรงพลัง (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)
       กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะประเภทต่างๆ
       Role Playing : การดำเนินการสอนงานเบื้องต้น
กระบวนการโค้ชตาม GROW Model (เชิงปฏิบัติการจริง)
       กรอบความคิดของกระบวนการโค้ช (One Page Coaching Conceptual)
       การเรียนรู้ตัวตน (Being) และพฤติกรรมด้วยศาสตร์ต่างๆ
       กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
       กิจกรรม : การดำเนินการโค้ชด้วย GROW Model
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การประยุกต์ใช้การโค้ชด้วยเครื่องมือประกอบการโค้ช (เชิงปฏิบัติการจริง)
       การโค้ชตามคำสำคัญ (Key Words Coaching)
       การโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช (Coaching Card)
       การโค้ชด้วยโมเดลต่างๆ (Solution Coaching)
       Role Playing : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร