คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช

(Coaching Skill) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องสามารถสั่ง และสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะพบว่าผู้จัดการจะเกิดความเครียดที่ต้องสั่งงานให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถทำให้บุคลากรพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 การสอนงาน (Coaching) มีความแตกต่างกับการสอ(Teaching) โดยที่การสอนงาน จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม, ทัศนคติ และบุคลิกภาพของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในขณะที่การสอนมุ่งเน้นที่เนื้อหาของงานเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้น
 การเรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆจะทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้จัดการ
 เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching) ในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้จัดการ และกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับ Style ตัวเอง
 เพื่อกำหนดโปรแกรมการสอนงาน (Coaching) ร่วมกับผู้จัดการให้สามารถนำไปใช้จริงในการสอนงาน (Coaching) บุคลากรในองค์กร
 เพื่อสร้างเสริมเคล็ดลับในการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักพื้นฐานของการสอนงาน (Coaching)
      องค์ประกอบของการสอนงาน
      โอกาสในการสอนงาน
      เราควรสอนงานใครบ้าง
 การสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการสอนงาน
      เทคนิคการใช้คำถามให้ถูกจุด (Questioning)
      การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
      การสนับสนุนแนวความคิดของโค้ชชี่ (Motivation)
      การสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Goal)
 การสร้างกระบวนการสอนงานด้วยตัวเอง
      การคัดเลือกโค้ชชี่
      การเตรียมตัวก่อนการเป็นโค้ช
      ขั้นตอนในการสอนงาน
      การติดตามผลตามโปรแกรม
 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน
      การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง
      ตัวอย่างการใช้คำถามประเภทต่างๆ
      บอกเล่าประสบการณ์โค้ชชิ่ง
      Role Playing การโค้ชแบบ 1:1
      ตัวอย่างการให้คำปรึกษา อาการต่างๆของโค้ชชี่
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลุกสูตรนี้เน้นในเรื่องการสร้างหลักพื้นฐานของการสอนงาน (Coaching) ด้วยการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการสอนงาน และสร้างกระบวนการสอนงานด้วยตัวเอง สุดท้ายให้เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานการรับฟังทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น