หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช - หลักสูตร 1 วัน

(Coaching Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องสามารถสั่ง และสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เพราะพบว่าผู้จัดการจะเกิดความเครียดที่ต้องสั่งงานให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถทำให้บุคลากรพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง 
การสอนงาน (Coaching) มีความแตกต่างกับการสอน (Teaching) โดยที่การสอนงาน จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม, ทัศนคติ และบุคลิกภาพของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในขณะที่การสอนมุ่งเน้นที่เนื้อหาของงานเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้น 
การเรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะต่างๆจะทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้จัดการ 
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching) ในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้จัดการ และกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับ Style ตัวเอง 
เพื่อกำหนดโปรแกรมการสอนงาน (Coaching) ร่วมกับผู้จัดการให้สามารถนำไปใช้จริงในการสอนงาน (Coaching) บุคลากรในองค์กร 
เพื่อสร้างเสริมเคล็ดลับในการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักพื้นฐานของการสอนงาน (Coaching)
     อบรม สัมมนา องค์ประกอบของการสอนงาน
     อบรม สัมมนา 
โอกาสในการสอนงาน
     อบรม สัมมนา 
เราควรสอนงานใครบ้าง
การสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการสอนงาน
     อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามให้ถูกจุด (Questioning)
     อบรม สัมมนา 
การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening)
     อบรม สัมมนา 
การให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
     อบรม สัมมนา 
การสนับสนุนแนวความคิดของโค้ชชี่ (Motivation)
     อบรม สัมมนา 
การสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Goal)
การสร้างกระบวนการสอนงานด้วยตัวเอง
     อบรม สัมมนา การคัดเลือกโค้ชชี่
     อบรม สัมมนา 
การเตรียมตัวก่อนการเป็นโค้ช
     อบรม สัมมนา 
ขั้นตอนในการสอนงาน
     อบรม สัมมนา 
การติดตามผลตามโปรแกรม
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน
     อบรม สัมมนา การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง
     อบรม สัมมนา 
ตัวอย่างการใช้คำถามประเภทต่างๆ
     อบรม สัมมนา 
บอกเล่าประสบการณ์โค้ชชิ่ง
     อบรม สัมมนา 
Role Playing การโค้ชแบบ 1:1
     อบรม สัมมนา ตัวอย่างการให้คำปรึกษา อาการต่างๆของโค้ชชี่

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานทักษะการสอนทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น