หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสารสร้าวสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสารสร้าวสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายคุณภาพ สร้างแนวความคิดที่ดีในการสื่อสารพร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของการสื่อสารได้ทุกเรื่อง
การใช้หลักการของ Neuro Linguistic Programming (NLP) มาใช้กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ จะทำให้นักขายสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองของผู้รับ ทำให้ผู้รับ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดของผู้สื่อสารได้มากขึ้น
การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์มีส่วนสำคัญต่อการขายอย่างมาก เพราะการขายได้โดยที่ลูกค้ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ เราก็จะสามารถขายได้เพียงครั้งเดียว แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าในการซื้อขาย ก็จะเกิดการซื้อซ้ำต่อไปอีกในอนาคต
นักขายคุณภาพควรมี ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation skill ) เพื่อให้กระบวนการขายดำเนินต่อไปจนถึงการปิดการขาย ดั้งนั้น นักขายควรให้ความสำคัญกับการเจรจาต่อรอง มองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ใช่คิดว่าเป็นความเครียด
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองนั้น ต้องพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ รู้เขา : รู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ( จับถูก ) และ รู้เรา : รู้จุดเด่นและคุณค่าของตัวเอง (เชื่อมั่น) แล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาเจรจาต่อรอง เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย ได้รับผลลัพธ์ตามเป้าหมายของตัวเอง เกิดความรู้สึกว่า ชนะทั้งคู่ (Win : Win)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินคุณลักษณะของตัวเองและเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้า ในการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และการขายมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้หลักการของ NLP ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่น หรือลูกค้าให้คล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อสร้างเสริมแนวความคิดในเรื่องการเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์ไม่ใช่มุ่งแต่เอาชนะลูกค้า
เพื่อพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้นักขายสามารถนำไปปรับใช้ ตามสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้เกิดการฝึกฝนคุณสมบัติที่ดีในการเป็นนักสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และสามารถเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในงานขายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรอง
          การสื่อสารสร้างสัมพันธ์
          หลักการสำคัญ NLP เทคนิค และการประยุกต์ใช้
          การเจรจาต่อรอง (Negotiation )
          หลุมพรางทางความคิดเรื่องการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
          เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
          Workshop : สร้างเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation skill) ของนักขายคุณภาพ
          กำหนดจุดประสงค์
          การเตรียมตัวก่อนการเจรจา
          ขั้นตอนการเจรจาอย่างสร้างสรรค์
          สรุปผลลัพธ์การเจรจาแบบ Win : Win
          Workshop : ออกแบบโปรแกรมการเจรจาต่อรอง
การพัฒนานักขายคุณภาพให้เป็นนักสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และนักเจรจาต่อรองที่ดี
          การประเมินตัวเองเพื่อรู้จักตัวเอง (DISC)
          การประเมินลูกค้าให้เข้าใจลูกค้า
          สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
          เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
          วิธีชนะมิตรและการจูงใจ
          การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
          กรณีศึกษา : พัฒนาแนวความคิดของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการคิด และคุณสมบัติของการเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ ของนักขาย
          การคิดแบบ Growth mindset
          การคิดเชิงกลยุทธ์
          ความคิดเชิงสร้างสรรค์
          มนุษย์สัมพันธ์
          มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย
          ทัศนคติเชิงบวก
          Workshop : เลือกคุณสมบัติเพื่อการพัฒนา
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม ( คัมภีร์การเจรจาต่อรอง)


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม