หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique) - หลักสูตร 3 วัน
(Supervisory Skill Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique) (Supervisory Skill Development)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย 
หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างาน คุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน
เพื่อให้หัวหน้างาน สามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการร์ และจุดประสงค์ขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาตัวเองหัวใจสู่ความสำเร็จ 
คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็น หัวหน้างาน 
       บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ 
       คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ? 
       สร้างภาวะผู้นำในตัวเอง 
ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน 
       การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
       การวางแผนการทำงาน (PDCA)
       การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
       การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
       การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นหัวหน้างาน 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง 
       เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน 
การสร้างทักษะการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงาน 
       กำหนดเป้าหมาย แผนงาน ลงมือปฏิบัติ 
       การใช้เครื่องมือในการบริหารแผนงาน 
       เทคนิคการควบคุมแผนการทำงาน 
       สร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเอง 
การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

Day II : การบริหารทีมงาน...ได้ใจ ได้ผลงาน 
สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารทีมงาน 
       ผู้นำ...ในฐานะโค้ช 
       หลักสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
       กระบวนการการสอนงานและการติดตามงาน
       ประโยชน์ของการสอนงาน (Coaching)
เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ 
       การโน้มน้าวและจูงใจอย่างสร้างสรรค์ 
       สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
       การทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทีมงานของคุณทีมคุณภาพ 
       ปัจจัยสำคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค 
       ภารกิจสำคัญของทีมงาน 
       ทีมเวิร์ค......ทีมในฝันของคุณ
การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

Day III : การติดตามผลและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม 
ดำเนินการแลกเปลี่ยนสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
       การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง 
           - หลุมพรางทางความคิดที่เอาชนะได้ 
           - แนวทางการปฏิบัติตัวเองใหม่ 
           - ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
           - สิ่งที่นำไปปฏิบัติเพิ่มเติม 
           - Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ 
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช 
           - การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ช 
           - ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching 
           - แนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม 
           - Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์
การพัฒนาทักษะการระดมสมอง (Brainstroming) ทีมงาน 
       กำหนดประเด็นที่สำคัญกับทีมงาน 
       ขั้นตอนในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิผล 
       เทคนิควิธีการในการจูงใจทีมงาน 
       การสรุปผลลัพธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ 
       Workshop : กำหนดรูปแบบการระดมสมองทีมงาน
การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์ 
       การเตรียมตัวก่อนการประชุม 
       การบริหารการประชุมให้มีประสิทธิผล 
       เทคนิคการสร้างความร่วมมือในการประชุม 
       การใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       Workshop : กำหนดแนวทางการประชุมที่มีคุณภาพ
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติเพิ่มเติม

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายเนื้อหา… เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลื่ยนซึ่งกันและกัน
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน… เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม … จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำได้ และพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง