หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน

(Supervisory Skill Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย 
หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างาน คุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน
เพื่อให้หัวหน้างาน สามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการร์ และจุดประสงค์ขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
คุณคือ หัวหน้างาน พันธุ์แท้ขององค์กร
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็น หัวหน้างาน
       บทบาทของหัวหน้างาน คุณภาพ
       หัวหน้างาน ในอุดมคติของคุณ
       คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน?
ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
       การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
       การวางแผนการทำงาน (PDCA)
       การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
       การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
       การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
คำถามเพื่อการพัฒนาหัวหน้างาน ที่ดี
       คุณเพิ่มความตระหนักรู้ในตัวเองอย่างไร?
       คุณสร้างสัมพันธภาพกับทีมงานได้ดีแค่ไหน?
       คุณให้การสนับสนุนส่งเสริมคนเก่งมากแค่ไหน?
       คุณสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นอย่างไร?
       คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลแค่ไหน?
คุณสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับทีมงานอย่างไร ? เทคนิคการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       การสอนงาน (Coaching)
       การให้คำปรึกษา และกำลังใจ
       การบริหารความขัดแย้ง
การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน ” ของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายเนื้อหา เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work shop สร้างสถานการณ์ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลื่ยนซึ่งกันและกัน
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำได้ และพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานการสอนงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น