หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 3 วัน
(Supervisory Skill Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย
 หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน
 เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาตัวเอง หัวใจสู่ความสำเร็จ
 คุณคือ หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
       บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ
       คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ?
       สร้างภาวะผู้นำในตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
       การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
       การวางแผนการทำงาน (PDCA)
       การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
       การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
       การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นหัวหน้างาน
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
       เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน
 การสร้างทักษะการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงาน
       กำหนดเป้าหมาย แผนงาน ลงมือปฏิบัติ
       การใช้เครื่องมือในการบริหารแผนงาน
       เทคนิคการควบคุมแผนการทำงาน
       สร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเอง
 การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

Day II : การบริหารทีมงาน ได้ใจ ได้ผลงาน
 สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารทีมงาน
       ผู้นำ ในฐานะโค้ช
       หลักสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
       กระบวนการการสอนงานและการติดตามงาน
       ประโยชน์ของการสอนงาน (Coaching)
 เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
       การโน้มน้าวและจูงใจอย่างสร้างสรรค์
       สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
       การทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาทีมงานของคุณ ทีมคุณภาพ
       ปัจจัยสำคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
       ภารกิจสำคัญของทีมงาน
       ทีมเวิร์ค ทีมในฝันของคุณ
 การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

Day III : การติดตามผลและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
 ดำเนินการแลกเปลี่ยนสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
       การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
             - หลุมพรางทางความคิดที่เอาชนะได้
             - แนวทางการปฏิบัติตัวเองใหม่
             - ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
             - สิ่งที่นำไปปฏิบัติเพิ่มเติม
             - Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
             - การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ช
             - ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching
             - แนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม
             - Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์
 การพัฒนาทักษะการระดมสมอง (Brainstroming) ทีมงาน
       กำหนดประเด็นที่สำคัญกับทีมงาน
       ขั้นตอนในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิผล
       เทคนิควิธีการในการจูงใจทีมงาน
       การสรุปผลลัพธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
       Workshop : กำหนดรูปแบบการระดมสมองทีมงาน
 การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       การเตรียมตัวก่อนการประชุม
       การบริหารการประชุมให้มีประสิทธิผล
       เทคนิคการสร้างความร่วมมือในการประชุม
       การใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       Workshop : กำหนดแนวทางการประชุมที่มีคุณภาพ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติเพิ่มเติม

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง