คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

(Supervisory Skill Development) หลักสูตร Advance Plus 3 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย
 หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน
 เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาตัวเอง หัวใจสู่ความสำเร็จ
 คุณคือ หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน
       บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ
       คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ?
       สร้างภาวะผู้นำในตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
       การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
       การวางแผนการทำงาน (PDCA)
       การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)
       การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation)
       การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นหัวหน้างาน
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
       เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน
 การสร้างทักษะการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงาน
       กำหนดเป้าหมาย แผนงาน ลงมือปฏิบัติ
       การใช้เครื่องมือในการบริหารแผนงาน
       เทคนิคการควบคุมแผนการทำงาน
       สร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเอง
 การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

Day II : การบริหารทีมงาน ได้ใจ ได้ผลงาน
 สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารทีมงาน
       ผู้นำ ในฐานะโค้ช
       หลักสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
       กระบวนการการสอนงานและการติดตามงาน
       ประโยชน์ของการสอนงาน (Coaching)
 เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
       การโน้มน้าวและจูงใจอย่างสร้างสรรค์
       สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
       การทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาทีมงานของคุณ ทีมคุณภาพ
       ปัจจัยสำคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
       ภารกิจสำคัญของทีมงาน
       ทีมเวิร์ค ทีมในฝันของคุณ
 การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างาน” ของตัวเอง

Day III : การติดตามผลและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
 ดำเนินการแลกเปลี่ยนสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
       การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
             - หลุมพรางทางความคิดที่เอาชนะได้
             - แนวทางการปฏิบัติตัวเองใหม่
             - ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
             - สิ่งที่นำไปปฏิบัติเพิ่มเติม
             - Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์
       การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
             - การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ช
             - ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching
             - แนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม
             - Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์
 การพัฒนาทักษะการระดมสมอง (Brainstroming) ทีมงาน
       กำหนดประเด็นที่สำคัญกับทีมงาน
       ขั้นตอนในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิผล
       เทคนิควิธีการในการจูงใจทีมงาน
       การสรุปผลลัพธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
       Workshop : กำหนดรูปแบบการระดมสมองทีมงาน
 การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       การเตรียมตัวก่อนการประชุม
       การบริหารการประชุมให้มีประสิทธิผล
       เทคนิคการสร้างความร่วมมือในการประชุม
       การใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       Workshop : กำหนดแนวทางการประชุมที่มีคุณภาพ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติเพิ่มเติม

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานภาวะผู้นำ Leadership

แสดงความคิดเห็น