หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Competency as an Independent Learning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Competency as an Independent Learning)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การมีสมรรถนะ (Contingency) ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (self-Learning) เป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องการให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีสมรรถนะในเรื่องนี้ เพราะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะทำให้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง โดยมุ่งไปที่เป้าหมายของตัวเอง

การพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายที่มีคุณค่าในชีวิต (Ikigai) และมีความท้าทาย (OKRs) ของตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการฝึกฝนทักษะต่างๆในตัวเองมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาคอยบอก เพราะตัวเองมีรูปแบบการเรียนรู้และเรื่องที่สนใจแตกต่างกัน การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเป็นเอกลักษณ์จึงมีความเหมาะสมที่สุด

การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคลร่วมกับหัวหน้างาน(Individual Development Plan : IDP) เป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล (HRD) ใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรรู้ด้วยตัวเองในเรื่องที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีหัวหน้างานคนเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้ โดยที่บุคลากรก็ต้องพร้อมและเต็มใจที่จะพัฒนาตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็น
  On The Job Learning
  Self-Learning
  Self-Coaching

วัตถุประสงค์
เพื่อจะไม่ให้ผู้เรียนสามารถเขียนเป้าหมายชีวิต (Ikigai)และรู้จักคุณลักษณะตัวเองด้วย DISC นำไปสู่การเข้าใจแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองในเชิงปฏิบัติ เกิดความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ที่ตัวเองชอบเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ด้านการเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเองจนกลายเป็นสมรรถนะที่สำคัญของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) เป็นแนวทางนำไปใช้พัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากผู้เรียนในหลักสูตรนี้
เป้าหมายชัดเจน มีคุณค่า กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
       การสร้างแรงปรารถนาในชีวิตด้วย Ikigai
       กำหนด OKRs ส่วนบุคคลของตัวเอง
       การประเมินคุณลักษณะของตัวเองด้วย DISC
       กิจกรรม: การกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง
       กิจกรรม : การประเมิน DISC ของตัวเอง
กำหนดแนวทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
       การเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง (Personal Mastery)
       ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
       การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ด้านการเรียนรู้
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive working Mindset)
       Workshop : กำหนดแนวทางการเอาชนะอุปสรรคการเรียนรู้ของตัวเอง
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองในลักษณะต่างๆ
       กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ (Step of Learning)
       การเรียนรู้ ณ.จุดปฏิบัติงานจริง (On the Job Learning)
       เทคนิคสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning)
       การโค้ชชีวิตตัวเอง สู่ความสำเร็จ (Self-Coaching)
       Role Playing : การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน Style ตัวเอง
การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคลร่วมกับหัวหน้างาน (IDP)
       ความหมายของแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
       กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล
       ประเด็นสำคัญที่ควรมีอยู่ในแผนงาน
       ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล
       กิจกรรม : กำหนดแผนพัฒนาตัวเอง (IDP)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. สิริพร เข็มแก้ว

วิทยากรอิศระ

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง