หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ด - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Card Skill Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card Skill Development)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ด้วยตัวเอง จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ์ดมาประกอบการโค้ชได้หลากหลายรูปแบบ และช่วยให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยการสำรวจตัวเองผ่านการ์ดต่างๆ ด้วยกระบวนการโค้ชแบบต่างๆ

การเรียนรู้และเข้าใจ ศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบต่างๆ ทำให้โค้ชสามารถใช้การ์ดการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยศาสตร์นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

การใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) กับกระบวนการโค้ชแบบต่างๆ เป็นการประยุกต์ใช้การ์ดให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการโค้ชแต่ละแบบอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน
กระบวนการโค้ชก้าวข้ามหลุมพราง (Dilemma Coaching)

การบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)


กระบวนการโค้ชเปลี่ยนกรอบความคิด (Growth Mindset)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ดในรูปแบบต่างๆ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้การ์ดการโค้ชอยู่ตลอดเวลาในการเรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจการโค้ชด้วยการ์ดอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชผ่านการ์ดในแบบต่างๆ จากการดูบทบาทสมมติสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการสร้างการ์ดการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ด้วยตัวเอง
         การ์ดการโค้ช (Coaching Card) เกี่ยวข้องกับอะไร?
         หลักการ “การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card)” ของตัวเอง
         แนวความคิดการใช้การ์ดการโค้ชใน Style ของตัวเอง
         การ์ด 1 ใบ......ทำอะไรได้บ้าง?
         กิจกรรม : การใช้การ์ดบอกความเป็นตัวตน (Who am I ?)
การเรียนรู้และเข้าใจ ศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบต่างๆ
         การเข้าใจการทำงานของจิตใต้สำนึก
         การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
         การสร้างสภาวะที่ดีด้วยเทคนิค NLP (Peak State)
         การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
         กิจกรรม : การใช้การ์ดค้นหา คำสำคัญเชิงบวก สร้างคุณค่าที่ดี
การใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) กับกระบวนการโค้ชแบบต่างๆ
         หลักการการทำให้โค้ชชี่เกิดแนวความคิดด้วยตัวเอง
         กระบวนการโค้ชก้าวข้ามหลุมพราง (Dilemma Coaching)
         กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
         กระบวนการโค้ชเปลี่ยนกรอบความคิด (Growth Mindset Coaching)
         กิจกรรม : การใช้การ์ดดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
การประยุกต์ใช้การ์ดในรูปแบบต่างๆ ประกอบการโค้ช
         หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช
         การสร้างกระบวนการโค้ช (Building Coaching Process)
         เทคนิคการใช้ การ์ดการโค้ช ให้เกิดประสิทธิผล
         ประโยชน์ของการใช้การ์ดการโค้ชเพื่อดำเนินการโค้ช
         Role Play : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรมหลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร