หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยเครื่องมือเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Skill with Tooling in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยเครื่องมือเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill with Tooling in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการฝึกฝนและนำไปใช้จนเกิดความเชี่ยวชาญการโค้ชใน Style ของตัวเอง เพราะการโค้ชขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้มารับการโค้ช (Coachee) ซึ่งไม่สามารถระบุได้แน่นอนถึงสิ่งที่ผู้รับการโค้ชต้องการ ดั้งนั้นโค้ชจึงควรพร้อมที่จะช่วยให้โค้ชชี่ได้ดึงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่
การโค้ชเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการพูดคุยในหัวข้อต่างๆ (Topic) แล้วนำมากำหนดเป็นเป้าหมายของการโค้ช (Goal Setting) สะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง (Reality) แล้วค้นหาวิธีการลงมือปฏิบัติใหม่ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (Way) เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ช่วยให้ผู้รับการโค้ชได้ฝึกฝน และดำเนินการโค้ชได้อย่างสะดวก จนเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช ทำให้สามารถออกแบบเครื่องมือการโค้ชของตัวเองได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการเป็นโค้ชที่ดี พร้อมพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆเกิดความเข้าใจทักษะการโค้ชใน Style ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางและเลือกใช้เครื่องมือการโค้ชที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ พร้อมนำไปปฏิบัติกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
เพื่อทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานในสถานการณ์สมมุติ โดยดูกระบวนการโค้ชของวิทยากร และผู้ร่วมเรียนรู้จนสามารถประยุกต์ใช้กับตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาหลักพื้นฐานของการโค้ชที่ดี (Principle of Coaching)
   อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
   อบรม สัมมนา กรอบความคิดของการโค้ชที่ดี (Coaching Mindset)
   อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
   อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ช (One Page Coaching Conceptual)
   อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชที่ดี
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามตามโมเดลต่างๆ
   อบรม สัมมนา การโค้ชให้บรรลุเป้าหมาย (Achieve Goal)
   อบรม สัมมนา การโค้ชในการแก้ปัญหา (Problem Solving)
   อบรม สัมมนา การโค้ชในการจัดลำดับความสำคัญ (Priority)
   อบรม สัมมนา การโค้ชสร้างการสื่อสารที่ดี (Communication)
   อบรม สัมมนา Role Playing : การใช้คำถามตามโมเดล (Solution Coaching)
การพัฒนาทักษะ การฟังอย่างตั้งใจ ด้วยแบบฟอร์มต่างๆ
   อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
   อบรม สัมมนา การฟังด้วยคุณลักษณะและคุณค่าของบุคคล
   อบรม สัมมนา การฟังที่คำสำคัญเชิงบวกของผู้พูด
   อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟังด้วยกรณีศึกษา
การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วย GROW Model
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ Wheel of life กำหนดเป้าหมาย
   อบรม สัมมนา เทคนิคการกำหนดเป้าหมายแบบ SMART Goal
   อบรม สัมมนา เทคนิคการกำหนดเป้าหมายแบบ Vision of Success
   อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ