หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยเครื่องมือเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Skill with Tooling in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Mini Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยเครื่องมือเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill with Tooling in Practices)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการฝึกฝนและนำไปใช้จนเกิดความเชี่ยวชาญการโค้ชใน Style ของตัวเอง เพราะการโค้ชขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้มารับการโค้ช (Coachee) ซึ่งไม่สามารถระบุได้แน่นอนถึงสิ่งที่ผู้รับการโค้ชต้องการ ดั้งนั้นโค้ชจึงควรพร้อมที่จะช่วยให้โค้ชชี่ได้ดึงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่
การโค้ชเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการพูดคุยในหัวข้อต่างๆ (Topic) แล้วนำมากำหนดเป็นเป้าหมายของการโค้ช (Goal Setting) สะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง (Reality) แล้วค้นหาวิธีการลงมือปฏิบัติใหม่ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (Way) เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ช่วยให้ผู้รับการโค้ชได้ฝึกฝน และดำเนินการโค้ชได้อย่างสะดวก จนเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช ทำให้สามารถออกแบบเครื่องมือการโค้ชของตัวเองได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการเป็นโค้ชที่ดี พร้อมพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆเกิดความเข้าใจทักษะการโค้ชใน Style ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางและเลือกใช้เครื่องมือการโค้ชที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้ พร้อมนำไปปฏิบัติกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
เพื่อทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานในสถานการณ์สมมุติ โดยดูกระบวนการโค้ชของวิทยากร และผู้ร่วมเรียนรู้จนสามารถประยุกต์ใช้กับตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาหลักพื้นฐานของการโค้ชที่ดี (Principle of Coaching)
   อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
   อบรม สัมมนา กรอบความคิดของการโค้ชที่ดี (Coaching Mindset)
   อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
   อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ช (One Page Coaching Conceptual)
   อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชที่ดี
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามตามโมเดลต่างๆ
   อบรม สัมมนา การโค้ชให้บรรลุเป้าหมาย (Achieve Goal)
   อบรม สัมมนา การโค้ชในการแก้ปัญหา (Problem Solving)
   อบรม สัมมนา การโค้ชในการจัดลำดับความสำคัญ (Priority)
   อบรม สัมมนา การโค้ชสร้างการสื่อสารที่ดี (Communication)
   อบรม สัมมนา Role Playing : การใช้คำถามตามโมเดล (Solution Coaching)
การพัฒนาทักษะ การฟังอย่างตั้งใจ ด้วยแบบฟอร์มต่างๆ
   อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
   อบรม สัมมนา การฟังด้วยคุณลักษณะและคุณค่าของบุคคล
   อบรม สัมมนา การฟังที่คำสำคัญเชิงบวกของผู้พูด
   อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟังด้วยกรณีศึกษา
การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วย GROW Model
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ Wheel of life กำหนดเป้าหมาย
   อบรม สัมมนา เทคนิคการกำหนดเป้าหมายแบบ SMART Goal
   อบรม สัมมนา เทคนิคการกำหนดเป้าหมายแบบ Vision of Success
   อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม