หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยคู่มือ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Skill in Practise with Workbook)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยคู่มือ (Coaching Skill in Practise with Workbook)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ “กรอบความคิดการเป็นโค้ช (Coaching Mindset)” ทำให้มองเห็นความแตกต่างของการเป็น Coach และการเป็น Helper ได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกใช้บทบาทที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้ ทำให้ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ไม่เกิดความสับสน เพราะแต่ละบทบาทมีความแตกต่างกัน เช่น
        Coach
        ใช้วิธีการ Coaching
        ใช้คำถามชวนคิด
        มุ่งเน้นแนวทางสู่เป้าหมาย (Problem Focus)
        ทำให้โค้ชชี่มองเห็นศักยภาพ
        สร้างความเข้าใจโค้ชชี่ (Empathy)
        Helper
        ใช้วิธีการ Feedback
        ใช้คำถามช่วยคิด
        มุ่งเน้นแนวทางแก้ปัญหา (Solution Focus)
        พยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา
        เห็นใจในตัวโค้ชชี่ (Sympathy)
การใช้คู่มือ (Workbook) ประกอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ทำให้ได้ คัมภีร์การโค้ช ของตัวเองในทักษะต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการโค้ช (Coaching Skill) เช่น
        เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
        เทคนิคการสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)
        เทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ (Listening Skill)
        เทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ (Questioning Technique)
        กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
การทำคัมภีร์การโค้ชของตัวเองไปฝึกฝนต่อไป จะทำให้เกิด ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง ทำให้การโค้ชของตัวเองเป็นธรรมชาติ เกิดความสนุกและอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยตัวเองผ่านคู่มือ (Workbook) ทำให้เกิดความเข้าใจ อย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมีรูปแบบและเป็นขั้นตอนในเชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเชี่ยวชาญในสไตล์ของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคู่มือ (Workbook) ที่เป็น “คัมภีร์การโค้ชของตัวเอง” กลับไปใช้ฝึกฝนและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชผ่านการปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้มองเห็นข้อดีและจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มของตัวเองได้ทันทีใน Class
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการทดลองพัฒนาทักษะการโค้ชที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเป็นการออกจาก Comfort Zone ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดการเป็นโค้ช
         สำรวจแนวความคิดของการเป็นโค้ช
         การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของโค้ชที่ดี
         สนุกกับการเรียนรู้บทบาทโค้ช และ Helper
         นิยามความหมายของการโค้ชงาน
         กิจกรรม : บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Workbook ของตัวเอง
ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
         การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
         การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยสมอง 4 ส่วน
         เทคนิคการสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)
          กิจกรรม : การค้นหาเป้าหมายด้วย Wheel of Life
          กิจกรรม : เทคนิคการสร้าง Rapport กับโค้ชชี่
ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill) ต่อ
         สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
         การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
         การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
         กิจกรรม : บันทึกการฟังในรูปแบบต่างๆ ด้วย Workbook
         กิจกรรม : สร้างชุดคำถามของตัวเองใน Workbook
การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
         One Page Coaching Conceptual
         เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
         เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
         กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชด้วยคู่มือการโค้ช (Workbook)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม