หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Skill in Practice - Advance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การโค้ชงาน (Coaching) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill in Practice - Advance)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโค้ชเป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ดำเนินการทำให้โค้ชชี่ สามารถมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง แล้วนำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยโค้ชใช้ทักษะการโค้ชต่างๆ ในการช่วยเหลือโค้ชชี่

การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ต้องผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงจะเกิดความเข้าใจและคุ้นเคย สามารถนำไปใช้ดำเนินการโค้ชได้จริง ซึ่งมีทักษะที่สำคัญอยู่ 5 เรื่อง ดังนี้
      การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questioning)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง (Coaching in Practice) ช่วยทำให้การเรียนรู้ทักษะการโค้ชเกิดความสนุกสนาน สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองและเห็นตัวอย่างของผู้อื่นได้ เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ดำเนินการโค้ชตัวเอง พร้อมได้เรียนรู้ตัวอย่างการใช้คำถามในรูปแบบการโค้ชแบบต่างๆ เช่น
      การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Keywords Coaching)
       การโค้ชด้วยโมเดล (Solution Coaching)
       การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช (Coaching Card)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเองตลอดหลักสูตร ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นกระบวนการโค้ชที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช เกิดความมั่นใจในการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น
เพื่อให้การเรียนรู้เป็นเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง โดยมี Master Coach เป็นผู้ดูแลและร่วมฝึกฝนตลอดหลักสูตร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนากรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละแบบ
       เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของ Coach V.S. Helper
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
       Workshop : สร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill in Practice)
       การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questioning)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
       การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการโค้ช
       แก่นของกระบวนการโค้ชตาม GROW Model
       หัวใจสำคัญของการโค้ชอย่างเป็นกระบวนการ
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model
       กรณีศึกษา : สร้างรูปแบบการโค้ชด้วย GROW Model
เทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียน (Unpack)
       การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Keywords Coaching)
       การโค้ชด้วยโมเดล (Solution Coaching)
       การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช (Coaching Card)
       Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร