หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน

(Coaching Skill in Practice - Advance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Coaching / การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโค้ชเป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ดำเนินการทำให้โค้ชชี่ สามารถมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง แล้วนำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยโค้ชใช้ทักษะการโค้ชต่างๆ ในการช่วยเหลือโค้ชชี่

การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ต้องผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงจะเกิดความเข้าใจและคุ้นเคย สามารถนำไปใช้ดำเนินการโค้ชได้จริง ซึ่งมีทักษะที่สำคัญอยู่ 5 เรื่อง ดังนี้
      การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questioning)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง (Coaching in Practice) ช่วยทำให้การเรียนรู้ทักษะการโค้ชเกิดความสนุกสนาน สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองและเห็นตัวอย่างของผู้อื่นได้ เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ดำเนินการโค้ชตัวเอง พร้อมได้เรียนรู้ตัวอย่างการใช้คำถามในรูปแบบการโค้ชแบบต่างๆ เช่น
      การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Keywords Coaching)
       การโค้ชด้วยโมเดล (Solution Coaching)
       การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช (Coaching Card)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเองตลอดหลักสูตร ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นกระบวนการโค้ชที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช เกิดความมั่นใจในการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น
เพื่อให้การเรียนรู้เป็นเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง โดยมี Master Coach เป็นผู้ดูแลและร่วมฝึกฝนตลอดหลักสูตร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนากรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละแบบ
       เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของ Coach V.S. Helper
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
       Workshop : สร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill in Practice)
       การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questioning)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
       การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการโค้ช
       แก่นของกระบวนการโค้ชตาม GROW Model
       หัวใจสำคัญของการโค้ชอย่างเป็นกระบวนการ
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model
       กรณีศึกษา : สร้างรูปแบบการโค้ชด้วย GROW Model
เทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียน (Unpack)
       การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Keywords Coaching)
       การโค้ชด้วยโมเดล (Solution Coaching)
       การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช (Coaching Card)
       Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการโค้ชกระบวนการโค้ชงานCoaching Skill

แสดงความคิดเห็น