หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน

(Coaching Skill in Practice - Advance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโค้ชเป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ดำเนินการทำให้โค้ชชี่ สามารถมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง แล้วนำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยโค้ชใช้ทักษะการโค้ชต่างๆ ในการช่วยเหลือโค้ชชี่

การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ต้องผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงจะเกิดความเข้าใจและคุ้นเคย สามารถนำไปใช้ดำเนินการโค้ชได้จริง ซึ่งมีทักษะที่สำคัญอยู่ 5 เรื่อง ดังนี้
      การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questioning)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง (Coaching in Practice) ช่วยทำให้การเรียนรู้ทักษะการโค้ชเกิดความสนุกสนาน สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองและเห็นตัวอย่างของผู้อื่นได้ เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ดำเนินการโค้ชตัวเอง พร้อมได้เรียนรู้ตัวอย่างการใช้คำถามในรูปแบบการโค้ชแบบต่างๆ เช่น
      การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Keywords Coaching)
       การโค้ชด้วยโมเดล (Solution Coaching)
       การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช (Coaching Card)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเองตลอดหลักสูตร ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นกระบวนการโค้ชที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช เกิดความมั่นใจในการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น
เพื่อให้การเรียนรู้เป็นเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง โดยมี Master Coach เป็นผู้ดูแลและร่วมฝึกฝนตลอดหลักสูตร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนากรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละแบบ
       เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของ Coach V.S. Helper
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
       Workshop : สร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill in Practice)
       การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questioning)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การพัฒนาการโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
       การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการโค้ช
       แก่นของกระบวนการโค้ชตาม GROW Model
       หัวใจสำคัญของการโค้ชอย่างเป็นกระบวนการ
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม GROW Model
       กรณีศึกษา : สร้างรูปแบบการโค้ชด้วย GROW Model
เทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียน (Unpack)
       การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Keywords Coaching)
       การโค้ชด้วยโมเดล (Solution Coaching)
       การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช (Coaching Card)
       Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการโค้ชกระบวนการโค้ชงานCoaching Skill

แสดงความคิดเห็น