หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Inspirational Leadership Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leadership Skill)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Leader) เป็นคุณลักษณะของผู้นำที่สร้างผลลัพธ์พร้อมกับส่งเสริมและให้กำลังใจทีมงานในการสร้างผลงานร่วมกัน โดยที่ผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดี และทำให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนผู้นำ แล้วช่วยกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองร่วมกัน
คุณลักษณะของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ (The Trait of Inspirational Leader) ดังนี้
      - การเป็นผู้นำที่แท้จริง (Authentic Leadership)
      - การสร้างความสำเร็จ (Get Things Done)
      - ความสามารถในการล้มแล้วลุกเร็ว (Resilience Skill)
      - เจ้าแห่งการสื่อสาร (Master Of Communication)
      - ผู้นำจูงใจทีมงาน (Empowering Leadership)
การทำงานร่วมกันกับทีมงานของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
      - การสื่อสารกับบุคคลด้วยการให้ความนับถือร่วมกัน (Mutual Respect)
      - การมอบหมายงานและติดตามงานที่สมดุล (Balance Delegation & Monitoring)
      - การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีม (Build Confidence)
      - การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตในทีม (Growth Mindset)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจและสามารถนำไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทำงานร่วมกับทีมงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะต่างๆ เชิงปฏิบัติการจริง จนเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทีมงานและทำให้พัฒนาเกิดความมั่นใจบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 การเป็นผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ (Be Inspirational Leader)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการเป็นผู้นำของตัวเอง
      อบรม สัมมนา ความหมายของผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ
      อบรม สัมมนา ผู้นำที่แท้จริงในตัวเอง (Authentic Leadership)
      อบรม สัมมนา หลักการสร้างความสำเร็จในฐานะผู้นำ (Get Things Done)
      อบรม สัมมนา ความสามารถในการล้มแล้วลุกเร็ว (Resilience Skill)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: การสร้างผู้นำสร้างแรงบันดาลใจใน Style ตัวเอง
การเป็นเจ้าแห่งการสื่อสาร เข้าใจทีมงาน (Master of Communication)
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง ทำงานเป็นทีม (Empathic Communication)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจบุคคล 4 แบบ (Brain Base)
      อบรม สัมมนา การเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเองและผู้อื่น (Johari window)
      อบรม สัมมนา การสื่อสารกับบุคคลที่ยุ่งยาก (Handling With Difficult People)
      อบรม สัมมนา การรับฟังสร้างความนับถือ (Mutual Respect)
      อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาทักษะการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
การพัฒนาภาวะผู้นำจูงใจทีมงาน (Empowering Leadership)
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและจูงใจ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักการในการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
      อบรม สัมมนา การสอนงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
      อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาทักษะการสร้างผลการปฏิบัติงาน
การสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Build Confidence into Employee)
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะที่ยอดเยี่ยม (Excellence Skill)
      อบรม สัมมนา สร้างความกล้าในการเปลี่ยนแปลง (Fear V.S. Courage)
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Outer Mindset)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม: การโค้ชสร้างความมั่นใจ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง