หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน

(Development of Excellent Practical Skills)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การพัฒนาทักษะการทำงานไม่เพียงแต่พัฒนาหัวหน้างานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พนักงานระดับปฏิบัติการก็มีส่วนสำคัญวนการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการก็จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อช่วยผลัหดันเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยยกระดับฝีมือการทำงานให้เป็นบุคคลที่มีทักษะ (Skills) รวมทั้งสร้างพฤติกรรม (Behavior) การทำงานใหม่ๆให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

        หลักสูตร พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 หรือเทคโนฌลยี่ที่มีกี่เปบลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธืภาพการทำงานสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของของบทบาทหน้าที่การทำงาน
2. เพื่อนำหลักคิดเชิงบวก การสร้างความสัมพันธ์ การบริหารเวลา และทักษะการคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
บทที่ 1: เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และเสริมสร้างทัศเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)
      อบรม สัมมนา ทัศนคติและพฤติกรรมที่สำคัญในการทำงาน
      อบรม สัมมนา สำรวจตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
บทที่ 2 : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อมร่วมงาน (Effective Communication)
      อบรม สัมมนา วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา Workshop เทคนิคการสื่อสารในสถานการณต่างๆ
บทที่ 3 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
      อบรม สัมมนา การจัดการเวลาที่จำเป็นของการทำงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคของนักบริหารเวลา
      อบรม สัมมนา Workshop การสร้างความตระหนักในการบริหารเวลา
บทที่ 4 : ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน
      อบรม สัมมนา การคิดอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การสร้างเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา Workshop การเลือกใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้ที่สนใจ รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของการสอน

รูปแบบการการอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะพนักงานปฏิบัติการการสื่อสารPractical Skills

แสดงความคิดเห็น