คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ มีความแตกต่างจากโลกยุคเดิมค่อนข้างมาก ทำให้การปฏิบัติตัวในรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถอยู่รอดกับสิ่งยุคใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการพัฒนาทักษะที่สำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก
ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตและการทำงานกับโลกยุคใหม่ได้ดีขึ้นมีหลากหลายทักษะ ขอนำทักษะที่สำคัญจริงๆ 4 ทักษะ มาสร้างการเรียนรู้ คือ
      ทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication)
      ทักษะความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม (Collaboration)
      ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญเหล่านี้ จะช่วยทำให้เพิ่มพลังในการทำงานสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ละเอียดรอบคอบ ใช้ข้อมูลและสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย และเกิดการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์ค ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญและนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง ให้เกิดเป็นธรรมชาติใหม่ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับทักษะต่างๆ จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทักษะต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication)
      หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      ประเด็นสำคัญที่ทำให้การสื่อสารมีปัญหา
      การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดการสื่อสาร
      การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
      Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ดีของตัวเอง
การสร้างความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration)
      การเป็นผู้นำสร้างแรงจูงใจ
      การทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิผล
      การบริหารความขัดแย้งสู่สมดุล
      การสร้างรูปแบบการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
      Workshop : กำหนดรูปแบบการสร้างความร่วมมือในการทำงาน
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
      ความหมาย นิยามของความคิดเชิงสร้างสรรค์
      การคิดเชิงสร้างสรรค์ กับ การคิดนอกกรอบ
      หลักการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล
      การสร้างความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม (Innovation)
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      ความหมาย นิยามของความคิดเชิงวิพากษ์
      ประเด็นสำคัญที่ทำให้เราไม่ใช้การคิดเชิงวิพากษ์
      การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
      การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับการทำงาน
      กิจกรรม : การใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับกรณีศึกษา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การพัฒนาทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่ หลักสูตร 1 วัน หมวดพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication) และการสร้างความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration) พร้อมกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หมวก 6 ใบการแก้ปัญหาการตัดสินใจ

แสดงความคิดเห็น