หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ มีความแตกต่างจากโลกยุคเดิมค่อนข้างมาก ทำให้การปฏิบัติตัวในรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถอยู่รอดกับสิ่งยุคใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการพัฒนาทักษะที่สำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก
ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตและการทำงานกับโลกยุคใหม่ได้ดีขึ้นมีหลากหลายทักษะ ขอนำทักษะที่สำคัญจริงๆ 4 ทักษะ มาสร้างการเรียนรู้ คือ
      ทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication)
      ทักษะความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม (Collaboration)
      ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
      ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญเหล่านี้ จะช่วยทำให้เพิ่มพลังในการทำงานสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ละเอียดรอบคอบ ใช้ข้อมูลและสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย และเกิดการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์ค ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญและนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง ให้เกิดเป็นธรรมชาติใหม่ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับทักษะต่างๆ จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทักษะต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication)
      หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      ประเด็นสำคัญที่ทำให้การสื่อสารมีปัญหา
      การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดการสื่อสาร
      การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
      Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ดีของตัวเอง
การสร้างความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration)
      การเป็นผู้นำสร้างแรงจูงใจ
      การทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิผล
      การบริหารความขัดแย้งสู่สมดุล
      การสร้างรูปแบบการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
      Workshop : กำหนดรูปแบบการสร้างความร่วมมือในการทำงาน
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
      ความหมาย นิยามของความคิดเชิงสร้างสรรค์
      การคิดเชิงสร้างสรรค์ กับ การคิดนอกกรอบ
      หลักการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล
      การสร้างความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม (Innovation)
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      ความหมาย นิยามของความคิดเชิงวิพากษ์
      ประเด็นสำคัญที่ทำให้เราไม่ใช้การคิดเชิงวิพากษ์
      การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
      การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับการทำงาน
      กิจกรรม : การใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับกรณีศึกษา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การพัฒนาทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่ หลักสูตร 1 วัน หมวดพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication) และการสร้างความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration) พร้อมกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง