คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(Supervisory Skill Plus) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน 
       หัวหน้างาน...เชี่ยวชาญในการทำงาน (เติบโตมาจากปฏิบัติการ) 
       หัวหน้างาน...ต้องชอบเรื่องคน (ภาวะผู้นำในตัวเอง) 
       หัวหน้างาน...สอนงานให้เป็น (Training & Coaching) 
       หัวหน้างาน...พัฒนาตัวเองเสมอ (ทักษะการเป็นหัวหน้างาน) 
หัวหน้างานโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีความเชี่ยวชาญในงานแต่ไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่อง 
       การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) 
       กาสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership) 
       เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของเด็กยุคใหม่ (Gen Y) นับเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากหัวหน้างานไม่พร้อมในการเป็นผู้นำก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
       พนักงานลาออกบ่อย (ไม่ชอบวิธีการสอนงานของหัวหน้า) 
       พนักงานทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ (หัวหน้างานไม่อยากดูแล) 
       พนักงานอึดอัดในการทำงาน (หัวหน้าเอาแต่สั่งไม่ยอมสอนงาน) 
       พนักงานไม่เข้าใจในนโยบาย (ขาดการสื่อสารที่ดี) 
       พนักงานขาดความสามัคคี (หัวหน้างานไม่เป็นผู้นำที่ดี) 
องค์กรส่วนใหญ่จึงยอมทุ่มเทเรื่องการพัฒนาหัวหน้างานเป็นอย่างมาก เพื่อให้หัวหน้ามีความพร้อมในการทำงานและการบริหารทีมงาน โดยสามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีมงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
ทำให้หัวหน้างานมีทักษะในการบริหารทีมงานอย่างถูกวิธีด้วย Style ของตัวเอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล 
สร้างให้หัวหน้างานมีความ “ครบเครื่องเรื่องการเป็นหัวหน้างาน” ได้ทั้งแนวทางการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้หัวหน้างานสามารถที่จะหยุดการลาออกของพนักงานได้ เพราะพนักงานจะมีความสุขจากการปฏิบัติตัวของหัวหน้างานที่มีคุณภาพ ทำให้พนักงานใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง 5Q กับการทำงาน 
       การใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน (IQ) 
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) 
       การสร้างความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย (AQ) 
       การสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (CQ) 
       การมีแนวความคิดในการเป็นเจ้าของงาน (OQ) 
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 
       การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking) 
       การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication) 
       การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management) 
       การมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ (Empowerment) 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง 
       
กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้ทักษะกับการทำงาน 
เทคนิคการสองาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน 
       บทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานในการสอนงาน 
       เทคนิคการสอนงานให้มีประสิทธิผล 
       การจูงใจให้ทีมงานยอมรับและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
       Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง 
       Role Playing: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง 
การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานยุคใหม่
       การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง 
       การพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง 
       
การประยุกต์ทักษะกับการทำงาน 
       การสร้างเทคนิคการสอนงาน Style ตัวเอง 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

ประเด็นสำคัญที่หัวหน้างานใช้ศักยภาพของตัวเองไม่เต็มที่
 ไม่อยากเป็นหัวหน้างาน (ผู้นำ) เพราะคิดว่าต้องรับผิดชอบสูง เครียด เหนื่อยเกิน
 ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวความล้มเหลว ความผิดพลาด
 การใช้แต่คำสั่งกับทีมงานจึงไม่เป็นที่ยอมรับไม่ยอมสอนงาน
 หัวหน้าก็ไม่อยากทำงานหนัก จึงมองงานเป็นความเครียด ไม่ใช่เรื่องท้าทาย
 ทำงานแทนน้องเป็นส่วนใหญ่ น้องๆ จึงไม่ค่อยได้พัฒนา
 โทษว่าทีมงานไม่ค่อยเรื่อง แต่ไม่หาวิธีการพัฒนาลูกน้องจึงลาออก
 ชอบทำงานคนเดียว ไม่แบ่งงานให้ทีม เพราเคยทำแบบนั้นมาโดยตลอด
 มีทัศนคติเชิงลบกับงาน ทีมงาน และองค์กรของตัวเอง
 ขาดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จึงคิดว่ายังไม่พร้อมในการเป็นหัวหน้างาน
หมายเหตุ: แนวความคิดและการกระทำเหล่านี้เป็นปัญหาและอุปสรรคของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่เป็นอย่างมาก หากมิได้รับการพัฒนา ที่ถูกวิธี แนวความคิดเชิงลบก็จะหายไป ก็จะมีความพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานLeadershipภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น