หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill Plus)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skill Plus)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน 
       หัวหน้างาน...เชี่ยวชาญในการทำงาน (เติบโตมาจากปฏิบัติการ) 
       หัวหน้างาน...ต้องชอบเรื่องคน (ภาวะผู้นำในตัวเอง) 
       หัวหน้างาน...สอนงานให้เป็น (Training & Coaching) 
       หัวหน้างาน...พัฒนาตัวเองเสมอ (ทักษะการเป็นหัวหน้างาน) 
หัวหน้างานโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีความเชี่ยวชาญในงานแต่ไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่อง 
       การคิดอย่างมีระบบ (System Thinking) 
       กาสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership) 
       เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของเด็กยุคใหม่ (Gen Y) นับเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากหัวหน้างานไม่พร้อมในการเป็นผู้นำก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
       พนักงานลาออกบ่อย (ไม่ชอบวิธีการสอนงานของหัวหน้า) 
       พนักงานทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ (หัวหน้างานไม่อยากดูแล) 
       พนักงานอึดอัดในการทำงาน (หัวหน้าเอาแต่สั่งไม่ยอมสอนงาน) 
       พนักงานไม่เข้าใจในนโยบาย (ขาดการสื่อสารที่ดี) 
       พนักงานขาดความสามัคคี (หัวหน้างานไม่เป็นผู้นำที่ดี) 
องค์กรส่วนใหญ่จึงยอมทุ่มเทเรื่องการพัฒนาหัวหน้างานเป็นอย่างมาก เพื่อให้หัวหน้ามีความพร้อมในการทำงานและการบริหารทีมงาน โดยสามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีมงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
ทำให้หัวหน้างานมีทักษะในการบริหารทีมงานอย่างถูกวิธีด้วย Style ของตัวเอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิผล 
สร้างให้หัวหน้างานมีความ “ครบเครื่องเรื่องการเป็นหัวหน้างาน” ได้ทั้งแนวทางการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้หัวหน้างานสามารถที่จะหยุดการลาออกของพนักงานได้ เพราะพนักงานจะมีความสุขจากการปฏิบัติตัวของหัวหน้างานที่มีคุณภาพ ทำให้พนักงานใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง 5Q กับการทำงาน 
       การใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน (IQ) 
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) 
       การสร้างความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย (AQ) 
       การสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (CQ) 
       การมีแนวความคิดในการเป็นเจ้าของงาน (OQ) 
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ 
       การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking) 
       การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication) 
       การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล (Time Management) 
       การมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ (Empowerment) 
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง 
       
กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้ทักษะกับการทำงาน 
เทคนิคการสองาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 
       ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน 
       บทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานในการสอนงาน 
       เทคนิคการสอนงานให้มีประสิทธิผล 
       การจูงใจให้ทีมงานยอมรับและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
       Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง 
       Role Playing: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง 
การพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานยุคใหม่
       การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง 
       การพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง 
       
การประยุกต์ทักษะกับการทำงาน 
       การสร้างเทคนิคการสอนงาน Style ตัวเอง 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

ประเด็นสำคัญที่หัวหน้างานใช้ศักยภาพของตัวเองไม่เต็มที่
 ไม่อยากเป็นหัวหน้างาน (ผู้นำ) เพราะคิดว่าต้องรับผิดชอบสูง เครียด เหนื่อยเกิน
 ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวความล้มเหลว ความผิดพลาด
 การใช้แต่คำสั่งกับทีมงานจึงไม่เป็นที่ยอมรับไม่ยอมสอนงาน
 หัวหน้าก็ไม่อยากทำงานหนัก จึงมองงานเป็นความเครียด ไม่ใช่เรื่องท้าทาย
 ทำงานแทนน้องเป็นส่วนใหญ่ น้องๆ จึงไม่ค่อยได้พัฒนา
 โทษว่าทีมงานไม่ค่อยเรื่อง แต่ไม่หาวิธีการพัฒนาลูกน้องจึงลาออก
 ชอบทำงานคนเดียว ไม่แบ่งงานให้ทีม เพราเคยทำแบบนั้นมาโดยตลอด
 มีทัศนคติเชิงลบกับงาน ทีมงาน และองค์กรของตัวเอง
 ขาดการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จึงคิดว่ายังไม่พร้อมในการเป็นหัวหน้างาน
หมายเหตุ: แนวความคิดและการกระทำเหล่านี้เป็นปัญหาและอุปสรรคของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่เป็นอย่างมาก หากมิได้รับการพัฒนา ที่ถูกวิธี แนวความคิดเชิงลบก็จะหายไป ก็จะมีความพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง