หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จ (Supervisory Skill for Success)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างาน เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญที่ช่วยให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
หัวหน้างาน ควรได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ (Up-Skill & Re-Skill)
หัวหน้างาน ใกล้ชิดผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด ต้องเป็นบุคคลที่ทีมงานยอมรับ ไว้วางใจ
หัวหน้างาน สร้างผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการพัฒนา “ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ” เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำความรู้, ทักษะ, ประสบการณ์และกรอบความคิดที่ดีไปพัฒนาทีมงานต่อไป ให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สู่ความสำเร็จที่องค์กรต้องการ
การพัฒนาหัวหน้างานให้ทำงานประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 4 เรื่องใหญ่ ดังนี้
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน (Essential Supervisory Skill)
      อบรม สัมมนา การมีภาวะผู้นำและการจูงใจทีมงาน (Empowering Leadership)
      อบรม สัมมนา การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล (Teaching, Training and Coaching)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีและพัฒนาทักษะ (Skill) ที่สำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้วยตัวเองในเชิงปฏิบัติ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองในการเป็นหัวหน้างานที่ดี สร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานสู่ความสำเร็จขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกของตัวเอง

การพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Supervisory Skill)
      อบรม สัมมนา การทำงานตามแผนบรรลุเป้าหมาย (Planning for Target)
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Time Management)
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Monitoring)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาทักษะของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

การพัฒนาภาวะผู้นำและการจูงใจทีมงาน (Empowering Leadership)
      อบรม สัมมนา หลักการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การบริหารคนด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      อบรม สัมมนา  Workshop : กำหนดแนวทางการจูงใจทีมงานในฐานะผู้นำ

การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Teaching, Training and Coaching)
      อบรม สัมมนา  เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      อบรม สัมมนา  เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกปฏิบัติการสอนงานด้วยตัวเอง

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง