หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสําหรับพัฒนาคน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสําหรับพัฒนาคน

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานคุณภาพ จะเป็นที่ยอมรับ ไว้ใจ เชื่อใจจากทีมงาน ต้องมีภาวะผู้นํา เอาใจใส่ทีมงาน เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารผลักดันนโยบาย จากผู้บริหาร ไปสู่ทีมงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกันกับทีมงาน ทําให้ทีมงานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ
  หัวหน้างานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้ และเข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะ แตกต่างกัน 4 แบบ เพื่อทําให้รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดการทํางานเป็นทีมเวิร์คที่ดี  หัวหน้างานคุณภาพ ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยแนวคิดใหม่ ร่วมกับกระบวนการสอนงานทั้งการให้ความรู้ ให้วิธีการปฏิบัติ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง การสอนให้แง่คิด ชวนคิด ชวนคุย ปรับกรอบความคิด ให้คําปรึกษา สามารถพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลายได้ สอดคล้องกับสมรรถนะที่บุคลากรต้องการหัวหน้างานใช้หลากหลายบทบาท ในการบริหารงาน และทีมงาน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การบรรลุผลการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บริหาร สําหรับหัวหน้างานคุณภาพ นอกจากการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามตําแหน่งแล้ว ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนาทีมงาน มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง และต้องการพัฒนาทีมงานให้เติบโต


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณสมบัติของตัวเองในฐานะหัวหน้างานคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณลักษณะที่หลากหลายของทีมงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
เพื่อฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการสอนงานให้เข้ากับคุณลักษณะของแต่ละคน รวมไปถึงการสามารถเลือกใช้บทบาทในการพัฒนาคนได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทําให้เกิดความเข้าใจ และพร้อมนําไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี
          การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership)
          หัวหน้างานกับคุณสมบัติ 4C
          การสื่อสาร และจูงใจทีมงาน
          หลักการคิดกับการแก้ปัญหา
          Workshop : การพัฒนาคุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี
การพัฒนาทักษะในการเข้าใจทีมงาน
          คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ (DISC)
          คุณลักษณะของบุคคล Type D
          คุณลักษณะของบุคคล Type I
          คุณลักษณะของบุคคล Type S
          คุณลักษณะของบุคคล Type C
          กิจกรรม : การเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
เทคนิคการพัฒนาทีมงานในรูปแบบที่เหมาะสม
          การจัดแบ่งทีมงานตามความสามารถและความถนัด
          การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
          เทคนิคการสอนความรู้ (Teaching)
          เทคนิคการสอนวิธีการปฏิบัติ (Training)
          เทคนิคปรับกรอบความคิด (Coaching)
          เทคนิคการให้คําปรึกษา (Consulting)
          Role Playing : การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทีมงาน
หัวหน้างานคุณภาพ พัฒนาทีมงานในหลายบทบาท
          บทบาทการเป็นผู้นํา
          บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง
          บทบาทการเป็นที่ปรึกษา
          บทบาทการสอนงานเป็นโค้ช
          Role Playing : การพัฒนาทีมงานด้วยบทบาทต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


 


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม