หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill Development in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเชิงปฏิบัติการ (Supervisory Skill Development in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทของหัวหน้างานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มบุคลากรที่ใกล้ชิดกับพนักงานปฏิบัติการมากที่สุด ทำให้สามารถที่จะช่วยดูแล สอนงาน ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องงานและเรื่องความรู้สึกในการทำงานของพนักงานได้ จะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
การพัฒนาหัวหน้างานให้มีคุณภาพในเชิงปฏิบัติการ ช่วยให้หัวหน้างานสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เชื่อมโยงกับลักษณะงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน แล้วมีแนวทางที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของตัวเองเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ (Working for Process Improvement) โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้....
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้าคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสร้างผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
กระบวนการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานของหัวหน้างานนั้น ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปปฏิบัติใช้จริงในการทำงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ของตัวเอง และพฤติกรรมใหม่ของตัวเองด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ในฐานะหัวหน้างาน 3 เกง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในบทบาทของหัวหน้าคุณภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่สอดคล้องกับคุณลักษณะงานของตัวเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะพัฒนาทีมให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน บรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้กับการทำงานของตัวเองได้จริง มีการพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเอง ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ 3 เก่ง
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสร้างผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและจูงใจ
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและติดตามงานเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งสร้างทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะหัวหน้างานใน Style ตัวเอง
การบริหารผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ความหมายของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
      อบรม สัมมนา การวางแผนการทำงานอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา หลักการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการตัดสิใจของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
การพัฒนาทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
      อบรม สัมมนา บทบาทของโค้ช V.S. ผู้ช่วยเหลือ
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการโค้ช
      อบรม สัมมนา ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเรื่องงานและให้กำลังใจเรื่องคน
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการสอนและการให้คำปรึกษา
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง