หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการบริหารทีมให้เวิร์ค - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill and Teamwork Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการบริหารทีมให้เวิร์ค (Supervisory Skill and Teamwork Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
“ น้องทำงานไม่เสร็จ งานเราเองก็เยอะ....ไม่รู้จะทำอย่างไรดี” 
“ ทำไมไม่สามัคคีกันเลย อยู่ทีมเดียวกันแท้ๆ น่าเบื่อจริงๆ”
“ในทีมมีแต่คนไม่ค่อยเก่ง.....แล้วทีมเราจะสำเร็จได้อย่างไร” 


 พฤติกรรมหรือคำพูดที่หัวหน้างานแต่ละคนแสดงออกมา เกิดจากกรอบความคิด(Mindset)ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนถ้าหัวหน้างานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่ดีต่อเป้าหมายและทีมงานที่รับผิดชอบอยู่จึงมีความสำคัญเช่นกัน
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย
หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
หัวหน้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ 
ทีม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เราไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิผลได้เต็มร้อย หากขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกลุ่มคนที่ เรียกว่า ทีม
การทำงานในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจารณาปัญหาทางด้านจิตวิทยาก่อนเสมอ เพราะเขาจะไม่ต้องการวิชาการใดๆเลย ถ้าหากความรู้สึกในการทำงานร่วมกัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมเดียวได้ การทำให้พนักงานเข้าใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร 
หากหัวหน้างานต้องการบรรลุเป้าหมายของทีม/แผนก....ทีมงานคือปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งหากหัวหน้างานสามารถบริหารจัดการบุคลากรในทีมให้ทำงานร่วมกัน มีค่านิยมของทีมร่วมกัน มองที่เป้าหมายร่วมกัน....เป้าหมายนั้นย่อมมีโอกาสสำเร็จ ความสัมพันธ์ภายในทีมย่อมเป็นไปด้วยดี

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์ต่างๆ ทางด้านการบริหารได้ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน 
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร
เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแก่นสำคัญของคำว่า”ทีม” และมีเทคนิคในการบริหารบุคลากรให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็น 
       หัวหน้างาน 
       บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ 
       หัวหน้างานในอุดมคติของคุณ 
       คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ? 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นหัวหน้างาน 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : สร้างแนวทางในการพัฒนาตามสไตล์ของตัวเอง 
 PART 2 : ทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน 
       การกำหนดเป้าหมาย (Goal) 
       การวางแผนการทำงาน (PDCA) 
       การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication) 
       การสั่งงานและมอบหมายงาน (Delegation) 
       การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem Solving) 
       การกล้าตัดสินใจ (Decision Making) 
       Workshop: ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริง
 PART 3 : การพัฒนาทีมงานของคุณ.....ทีมคุณภาพ 
       ปัจจัยสำคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค 
       ภารกิจสำคัญของทีมงาน 
       ทีมเวิร์ค......ทีมในฝันของคุณ
       กรณีศึกษา: การสร้างทีมเวิร์คในสถานการณ์ต่างๆ 
 PART 4 : องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีมและทักษะการสร้างทีมเวิร์ค 
       การเป็นผู้นำ 360 องศา 
       การให้ความสำคัญกับทีม 
       การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
       การใส่ใจซึ่งกันและกัน 
       การสร้างกำลังใจให้กับทีม 
       การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน Workshop : สร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมตามแบบฉบับของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
ผู้ควบคุมงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม