หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Skill & Technique in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill & Technique in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช ทำให้สามารถแยกแยะบทบาทของโค้ช (Coach) และบทบาทผู้ช่วยเหลือ (Helper) ออกจากกันได้ ทำให้กระบวนการโค้ชสามารถช่วยทำให้โค้ชชี่ได้ดึงศักยภาพและคุณค่า ของตัวเองออกมาใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองได้ โดยโค้ชเป็นเพียงกระจกเงาที่คอยสะท้อนให้โค้ชชี่เห็นตัวเองและร่วมเดินทางไปด้วยกัน

การพัฒนาทักษะต่างๆของการโค้ช (Coaching Skill) และสอดแทรกเทคนิคการโค้ชในเชิงการปฏิบัติจริง โดยการฝึกฝนร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและคุ้นเคยในการนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น สามารถที่จะไปดำเนินการโค้ชใน Style ของตัวเองอย่างมั่นใจ
เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ มุ่งเน้นการทำให้โค้ชชี่ได้มองเห็นตัวเอง สำรวจศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง ด้วยตัวเอง ช่วยให้โค้ชชี่เกิดความมั่นใจในการก้าวออกจากจุดที่เป็นอยู่ เอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เผชิญอยู่ได้ด้วยตัวเองวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ช ปรับตัวเองจากบทบาทผู้ช่วยเหลือ (Helper) มาเป็นบทบาทโค้ชได้ด้วยตัวเอง สามารถดำเนินการโค้ชชี่ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตัวเองเชิงปฏิบัติจริง จนเกิดความเข้าใจและเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนการโค้ชร่วมกับวิทยากร (โค้ช) และเพื่อนใน Class พร้อมถอดบทเรียนต่างๆ จนสามารถประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชได้จริงด้วยตัวเอง ไม่กังวลกับการใช้คำถามและการเลือกใช้เทคนิค เพื่อมีการให้คำปรึกษาตลอดการฝึกฝนใน Class

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการโค้ช
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช
      อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
      อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา บทบาทโค้ช (Coach) V.S. บทบาทผู้ช่วยเหลือ (Helper)
      อบรม สัมมนา Workshop : สรุปประเด็นสำคัญของการเป็นโค้ช
การพัฒนาทักษะต่างๆของการโค้ช
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การรับฟังอย่างตั้งใจให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Active Listening)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะในกระบวนการโค้ช
เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ( I )
      อบรม สัมมนา เทคนิคการให้โค้ชชี่เข้าใจ (Clarify) ตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจับประเด็นที่น่าสนใจด้วยการฟัง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามด้วยการใช้ คำคุณค่า ของโค้ชชี่
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการโค้ชด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การถอดบทเรียนและเรียนรู้ร่วมกัน
เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ( II )
      อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างมุมมองใหม่กับเรื่องราวเชิงลบ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ การ์ดรูปภาพ ให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการโค้ชด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การถอดบทเรียนและเรียนรู้ร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ