หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโค้ชในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Skill & Technique in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Online & Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโค้ชในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill & Technique in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Online & Practices

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) และฝึกฝนเทคนิคการโค้ช (Coaching Technique) ควรปฏิบัติการโค้ชอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้กับอาการต่างๆของโค้ชชี่ (ทีมงาน) ได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะการโค้ชเป็นการดึงศักยภาพของทีมงานให้เขาพัฒนาตัวเอง ค้นพบแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ

 

การเรียนรู้ในรูปแบบ Online and Practice (O&P) ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลากับการฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ โดยการเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการโค้ช ทักษะการโค้ชและเทคนิคการโค้ชในรูปแบบต่างๆ เบื้องต้นด้วยหลักสูตรออนไลน์ด้วยตัวเอง (Self-Learning) จนเกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ระดับหนึ่ง ก่อนเข้าเรียนเชิงปฏิบัติการร่วมกันใน Classroom
โปรแกรมการพัฒนาทักษะและเทคนิคการโค้ชสามารถครอบคลุมเนื้อหาดังนี้.....
        - ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
        - เทคนิคการโค้ช (Coaching Technique)
        - การโค้ชด้วย GROW Model ด้วย Workbook
        - การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์สู่การฝึกฝนและปฏิบัติจริงร่วมกันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ, เทคนิคใน Style ของตัวเอง จนเกิดความเข้าใจแล้วเลือกนำไปพัฒนาเพิ่มเติมใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการโค้ช ทักษะการโค้ช และเทคนิคการโค้ชจาก Master Coach แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน ได้เห็นแนวทางการโค้ชที่ถูกต้อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำ Workbook การโค้ช ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชประเภทต่างๆ ดำเนินการโค้ชและนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์ (Self-Learning)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ชุด 1 (Coaching Technique I)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ชุด 2 (Coaching Technique II)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ชุด 3 (Coaching Technique III)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการโค้ชแบบ 1:1 Coaching อย่างง่ายๆ ชุด 4 (Coaching Technique IV)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
กิจกรรมที่ #1 : การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
    อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการฟัง (Active Listening)
    อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการใช้คำถาม (Power Questions)
    อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนทักษะการโค้ช
    อบรม สัมมนา Wrap Up: สรุปแนวทางการใช้ทักษะการโค้ชที่ดี
กิจกรรมที่ #2 : การพัฒนาเทคนิคการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
    อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชที่คุณค่า
    อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชปลดล็อคข้อจำกัด
    อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
    อบรม สัมมนา Wrap Up: การถอดบทเรียนการโค้ชซึ่งกันและกัน
กิจกรรมที่ #3 : การพัฒนาการโค้ชด้วย GROW Model
    อบรม สัมมนา แบบฟอร์ม : การโค้ชด้วย GROW Model
    อบรม สัมมนา Workbook : การโค้ชด้วย GROW Model
    อบรม สัมมนา Role Playing : การโค้ชด้วย Workbook
    อบรม สัมมนา Wrap UP : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
กิจกรรม #4 : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
    อบรม สัมมนา การ์ดการโค้ช (Coaching Card)
    อบรม สัมมนา การโค้ชด้วยการเล่าเรื่อง (Story Coaching)
    อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชด้วยเครื่องมือ
    อบรม สัมมนา Wrap Up : สรุปแนวทางการสร้างเครื่องมือด้วยตัวเอง
การบ้าน : Project Assignment นำไปปฏิบัติจริง

แนวทางการดำเนินในรูปแบบ O&P


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม