หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี - หลักสูตร 3 วัน
(Coaching & Mentoring Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี (Coaching & Mentoring Technique)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่สมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process) โดยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) และ พี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและมีผลปฏิบัติงานที่ดีควบคู่กันไป
การพัฒนาบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดีให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะแนวทางการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของบุคลากร ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการสอนในรูปแบบต่างๆ จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
       การให้ความรู้ เนื้อหา หลักการ (Teaching)
       การสอนวิธีการและแนวทางปฏิบัติ (Training)
       การกระตุ้นให้คิดเพื่อดึงศักยภาพ (Coaching)
       การให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข (Consulting)
       การเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจ (Counselling)
       การช่วยเหลือ ดูแลให้ความอบอุ่น (Mentoring)
การพัฒนาทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยงเชิงปฏิบัติการ จะทำให้หัวหน้างานและผู้จัดการ สามารถที่จะปฏิบัติตัวในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทักษะดังกล่าว สามารถช่วยให้บุคลากรปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยความเต็มใจและยินดีลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
       การพัฒนา ณ พื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรง
       การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร
       การพัฒนาด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
       การพัฒนาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย
บทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง เป็นบทบาทที่ทำให้องค์กรเกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะหัวหน้างานและผู้จัดการมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรดาวเด่นให้มาทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) โดยการช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรพร้อมที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเองในอนาคต เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable) ในระยะยาว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ ความหมายของการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่พร้อมในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และสามารถประยุกต์ใช้บทบาทโค้ช & พี่เลี้ยงไปดำเนินการได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะ (Skill) และแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process) โดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดีด้วยกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้องเหมาะสม ดำเนินการพัฒนาทีมงานแบบเข้าอกเข้าใจ พร้อมให้การช่วยเหลือและดึงศักยภาพของทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้บทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ทำให้การพัฒนาบุคลากรเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
       แนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาพกว้าง
       ความต้องการพื้นฐานของพนักงานทั่วไป
       บทบาทของหัวหน้าในการพัฒนาบุคลากร
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจ การเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
       นิยาม ความหมาย ของการโค้ชงาน
       ความหมายของการเป็นพี่เลี้ยง
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานประเภทต่างๆ
       การเลือกใช้บทบาทและวิธีการสอนกับบุคลากรที่หลากหลาย
       Workshop: การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
 การพัฒนาบทบาทการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง Style ตัวเอง
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
       หลักการสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง
       การให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยา (Counselling)
       ความเหมือนของการใช้ Coaching และ Coueselling ในฐานะพี่เลี้ยง
       สิ่งที่ทีมงานอยากได้รับจากโค้ชและพี่เลี้ยง
       Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ช (Coaching) ของตัวเอง
       กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
 กระบวนการสร้างระบบโค้ชและพี่เลี้ยงในองค์กร
       กำหนดเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน
       ขั้นตอนการสร้างระบบโค้ชและพี่เลี้ยงตามโครงการ
       คุณสมบัติของโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี
       การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงให้ทีมงาน
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day II: การพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงเชิงปฏิบัติการ
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน (Building Rapport)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละบุคคลด้วย DISC
       เทคนิคการสร้างความเข้ากันได้ (Matching & Mirroring)
       หลักการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่จิตใต้สำนึก
       Role Playing: การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในเวลาสั้นๆ
 เทคนิคการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SMART Goal)
       เป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ (Vision of Success)
       เป้าหมายดำเนินชีวิต (Wheel of Life)
       เป้าหมายเฉพาะหน้า (Dilemma)
       กิจกรรม : กำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ของตัวเอง
 เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
       การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       ประสบการณ์ของการพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถาม
       กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้คำถามประเภทต่างๆ
 เทคนิคการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
       การฟังเชิงรุก (Active Listening) ในระดับต่างๆ 5 ระดับ
       กิจกรรม : การฝึกฝนการฟังรูปแบบต่างๆ
 เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล (Effective Feedback)
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารเชิงลึกที่จิตใต้จิตสำนึก
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (DO)
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       กิจกรรม : การสร้างแนวทางการติ-ชมผลงานเชิงสร้างสรรค์
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day III: การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยงขององค์กร
 การพัฒนากระบวนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       เทคนิคการโค้ชตามรูปแบบของงาน (Solution Coaching)
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน
 ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชและการประยุกต์ใช้
       การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Brain Base Coaching)
       การโค้ชเพื่อสร้างความสุขของชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
       การโค้ชเพื่อการมีสติ (Mindfulness Coaching)
       Role Playing: การประยุกต์การโค้ชกับเหตุการณ์ต่างๆ
 การสร้างเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรของพี่เลี้ยงในฐานะโค้ช
       คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
       หลักการการสร้างเครื่องมือพัฒนาบุคลากร
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือ Style ตัวเอง
       กระบวนการโค้ชคุณค่าด้วยการ์ด (Value Coaching Card)
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช
 การประยุกต์การพัฒนาบุคลากรกับเหตุการณ์ต่างๆ
       การพัฒนา ณ พื้นที่การทำงานปกติ
       การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ
       การพัฒนาตาม Succession Plan ของหน่วยงาน
       การพัฒนาตามผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
       Workshop: กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี หลักสูตร 3 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching วันแรกเรียนรู้หลักพื้นฐานการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ วันที่สองการพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน (Building Rapport) วันที่สามวันสุดท้ายเรียนรู้ในเรื่องการประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยงขององค์กร การพัฒนากระบวนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ