หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี - หลักสูตร 3 วัน
(Coaching & Mentoring Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี (Coaching & Mentoring Technique)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่สมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process) โดยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) และ พี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและมีผลปฏิบัติงานที่ดีควบคู่กันไป
การพัฒนาบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดีให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะแนวทางการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของบุคลากร ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการสอนในรูปแบบต่างๆ จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
       การให้ความรู้ เนื้อหา หลักการ (Teaching)
       การสอนวิธีการและแนวทางปฏิบัติ (Training)
       การกระตุ้นให้คิดเพื่อดึงศักยภาพ (Coaching)
       การให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข (Consulting)
       การเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจ (Counselling)
       การช่วยเหลือ ดูแลให้ความอบอุ่น (Mentoring)
การพัฒนาทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยงเชิงปฏิบัติการ จะทำให้หัวหน้างานและผู้จัดการ สามารถที่จะปฏิบัติตัวในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทักษะดังกล่าว สามารถช่วยให้บุคลากรปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยความเต็มใจและยินดีลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
       การพัฒนา ณ พื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรง
       การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร
       การพัฒนาด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
       การพัฒนาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย
บทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง เป็นบทบาทที่ทำให้องค์กรเกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะหัวหน้างานและผู้จัดการมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรดาวเด่นให้มาทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) โดยการช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรพร้อมที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเองในอนาคต เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable) ในระยะยาว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ ความหมายของการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่พร้อมในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และสามารถประยุกต์ใช้บทบาทโค้ช & พี่เลี้ยงไปดำเนินการได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะ (Skill) และแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process) โดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดีด้วยกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้องเหมาะสม ดำเนินการพัฒนาทีมงานแบบเข้าอกเข้าใจ พร้อมให้การช่วยเหลือและดึงศักยภาพของทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้บทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ทำให้การพัฒนาบุคลากรเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
       แนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาพกว้าง
       ความต้องการพื้นฐานของพนักงานทั่วไป
       บทบาทของหัวหน้าในการพัฒนาบุคลากร
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจ การเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
       นิยาม ความหมาย ของการโค้ชงาน
       ความหมายของการเป็นพี่เลี้ยง
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานประเภทต่างๆ
       การเลือกใช้บทบาทและวิธีการสอนกับบุคลากรที่หลากหลาย
       Workshop: การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
 การพัฒนาบทบาทการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง Style ตัวเอง
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
       หลักการสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง
       การให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยา (Counselling)
       ความเหมือนของการใช้ Coaching และ Coueselling ในฐานะพี่เลี้ยง
       สิ่งที่ทีมงานอยากได้รับจากโค้ชและพี่เลี้ยง
       Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ช (Coaching) ของตัวเอง
       กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
 กระบวนการสร้างระบบโค้ชและพี่เลี้ยงในองค์กร
       กำหนดเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน
       ขั้นตอนการสร้างระบบโค้ชและพี่เลี้ยงตามโครงการ
       คุณสมบัติของโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี
       การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงให้ทีมงาน
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day II: การพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงเชิงปฏิบัติการ
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน (Building Rapport)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละบุคคลด้วย DISC
       เทคนิคการสร้างความเข้ากันได้ (Matching & Mirroring)
       หลักการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่จิตใต้สำนึก
       Role Playing: การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในเวลาสั้นๆ
 เทคนิคการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SMART Goal)
       เป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ (Vision of Success)
       เป้าหมายดำเนินชีวิต (Wheel of Life)
       เป้าหมายเฉพาะหน้า (Dilemma)
       กิจกรรม : กำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ของตัวเอง
 เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
       การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       ประสบการณ์ของการพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถาม
       กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้คำถามประเภทต่างๆ
 เทคนิคการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
       การฟังเชิงรุก (Active Listening) ในระดับต่างๆ 5 ระดับ
       กิจกรรม : การฝึกฝนการฟังรูปแบบต่างๆ
 เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล (Effective Feedback)
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารเชิงลึกที่จิตใต้จิตสำนึก
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (DO)
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       กิจกรรม : การสร้างแนวทางการติ-ชมผลงานเชิงสร้างสรรค์
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day III: การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยงขององค์กร
 การพัฒนากระบวนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       เทคนิคการโค้ชตามรูปแบบของงาน (Solution Coaching)
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน
 ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชและการประยุกต์ใช้
       การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Brain Base Coaching)
       การโค้ชเพื่อสร้างความสุขของชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
       การโค้ชเพื่อการมีสติ (Mindfulness Coaching)
       Role Playing: การประยุกต์การโค้ชกับเหตุการณ์ต่างๆ
 การสร้างเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรของพี่เลี้ยงในฐานะโค้ช
       คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
       หลักการการสร้างเครื่องมือพัฒนาบุคลากร
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือ Style ตัวเอง
       กระบวนการโค้ชคุณค่าด้วยการ์ด (Value Coaching Card)
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช
 การประยุกต์การพัฒนาบุคลากรกับเหตุการณ์ต่างๆ
       การพัฒนา ณ พื้นที่การทำงานปกติ
       การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ
       การพัฒนาตาม Succession Plan ของหน่วยงาน
       การพัฒนาตามผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
       Workshop: กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี หลักสูตร 3 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching วันแรกเรียนรู้หลักพื้นฐานการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ วันที่สองการพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน (Building Rapport) วันที่สามวันสุดท้ายเรียนรู้ในเรื่องการประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยงขององค์กร การพัฒนากระบวนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร