Advance Course การพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี

(Coaching & Mentoring Technique) หลักสูตร Advance Plus 3 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / การพัฒนาทักษะและแนวทางการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่สมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process) โดยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) & พี่เลี้ยง (Mentor) ......เพื่อทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและมีผลปฏิบัติงานที่ดีควบคู่กันไป
 การพัฒนาบทบาทโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดีให้กับหัวหน้างานและผู้จัดการ......มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะแนวทางการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของบุคลากร ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการสอนในรูปแบบต่างๆ จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
       การให้ความรู้ เนื้อหา หลักการ (Teaching)
       การสอนวิธีการและแนวทางปฏิบัติ (Training)
       การกระตุ้นให้คิดเพื่อดึงศักยภาพ (Coaching)
       การให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข (Consulting)
       การเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจ (Counselling)
       การช่วยเหลือ ดูแลให้ความอบอุ่น (Mentoring)
 การพัฒนาทักษะการโค้ช & พี่เลี้ยงเชิงปฏิบัติการ จะทำให้หัวหน้างานและผู้จัดการ สามารถที่จะปฏิบัติตัวในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทักษะดังกล่าว สามารถช่วยให้บุคลากรปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยความเต็มใจและยินดีลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
       การพัฒนา ณ พื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรง
       การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร
       การพัฒนาด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
       การพัฒนาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย
 บทบาทของโค้ช & พี่เลี้ยง เป็นบทบาทที่ทำให้องค์กรเกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะหัวหน้างานและผู้จัดการมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรดาวเด่นให้มาทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) โดยการช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรพร้อมที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเองในอนาคต เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable) ในระยะยาว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ ความหมายของการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่พร้อมในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และสามารถประยุกต์ใช้บทบาทโค้ช & พี่เลี้ยงไปดำเนินการได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะ (Skill) และแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process) โดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดีด้วยกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้องเหมาะสม ดำเนินการพัฒนาทีมงานแบบเข้าอกเข้าใจ พร้อมให้การช่วยเหลือและดึงศักยภาพของทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้บทบาทโค้ช & พี่เลี้ยงกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ทำให้การพัฒนาบุคลากรเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
       แนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาพกว้าง
       ความต้องการพื้นฐานของพนักงานทั่วไป
       บทบาทของหัวหน้าในการพัฒนาบุคลากร
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจ การเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
       นิยาม ความหมาย ของการโค้ชงาน
       ความหมายของการเป็นพี่เลี้ยง
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานประเภทต่างๆ
       การเลือกใช้บทบาทและวิธีการสอนกับบุคลากรที่หลากหลาย
       Workshop: การปฏิบัติตัวในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
 การพัฒนาบทบาทการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยง Style ตัวเอง
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
       หลักการสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง
       การให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยา (Counselling)
       ความเหมือนของการใช้ Coaching และ Coueselling ในฐานะพี่เลี้ยง
       สิ่งที่ทีมงานอยากได้รับจากโค้ช & พี่เลี้ยง
       Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ช (Coaching) ของตัวเอง
       กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง
 กระบวนการสร้างระบบโค้ช & พี่เลี้ยงในองค์กร
       กำหนดเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน
       ขั้นตอนการสร้างระบบโค้ช & พี่เลี้ยงตามโครงการ
       คุณสมบัติของโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
       การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการเป็นโค้ช & พี่เลี้ยงให้ทีมงาน
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day II: การพัฒนาทักษะการโค้ช & การเป็นพี่เลี้ยงเชิงปฏิบัติการ
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจซึ่งกันและกัน (Building Rapport)
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละบุคคลด้วย DISC
       เทคนิคการสร้างความเข้ากันได้ (Matching & Mirroring)
       หลักการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่จิตใต้สำนึก
       Role Playing: การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในเวลาสั้นๆ
 เทคนิคการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SMART Goal)
       เป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ (Vision of Success)
       เป้าหมายดำเนินชีวิต (Wheel of Life)
       เป้าหมายเฉพาะหน้า (Dilemma)
       กิจกรรม : กำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ของตัวเอง
 เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
       การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       ประสบการณ์ของการพัฒนาทักษะการฟัง & การใช้คำถาม
       กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้คำถามประเภทต่างๆ
 เทคนิคการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
       การฟังเชิงรุก (Active Listening) ในระดับต่างๆ 5 ระดับ
       กิจกรรม : การฝึกฝนการฟังรูปแบบต่างๆ
 เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล (Effective Feedback)
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารเชิงลึกที่จิตใต้จิตสำนึก
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (DO)
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       กิจกรรม : การสร้างแนวทางการติ-ชมผลงานเชิงสร้างสรรค์
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Day III: การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยงขององค์กร
 การพัฒนากระบวนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       เทคนิคการโค้ชตามรูปแบบของงาน (Solution Coaching)
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน
 ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชและการประยุกต์ใช้
       การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Brain Base Coaching)
       การโค้ชเพื่อสร้างความสุขของชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
       การโค้ชเพื่อการมีสติ (Mindfulness Coaching)
       Role Playing: การประยุกต์การโค้ชกับเหตุการณ์ต่างๆ
 การสร้างเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรของพี่เลี้ยงในฐานะโค้ช
       คุณปฏิบัติอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
       หลักการการสร้างเครื่องมือพัฒนาบุคลากร
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือ Style ตัวเอง
       กระบวนการโค้ชคุณค่าด้วยการ์ด (Value Coaching Card)
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช
 การประยุกต์การพัฒนาบุคลากรกับเหตุการณ์ต่างๆ
       การพัฒนา ณ พื้นที่การทำงานปกติ
       การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ
       การพัฒนาตาม Succession Plan ของหน่วยงาน
       การพัฒนาตามผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
       Workshop: กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โค้ชพี่เลี้ยง  การสอนแนะMentoring

แสดงความคิดเห็น