หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(Future Skill Development for New World)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่ (Future Skill Development for New World)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทสรุปจาก World Economic Forum 2020 ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการทำงานในอีก 5 ปี ข้างหน้า (2025) ที่บุคลากรต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก เพราะสัดส่วนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมืออัตโนมัติจะมาแทนที่แรงงานคนแบบเดิมๆ สูงขึ้นมาก
ทักษะที่สำคัญกับโลกยุคปัจจุบันอาจไม่เพียงพอกับการทำงานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป จำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะ (Reskill) ที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น โดยมี 10 ทักษะที่สำคัญดังนี้.....
      อบรม สัมมนา 1. การคิดวิเคราะห์ และให้เกิดนวัตกรรม
      อบรม สัมมนา 2. การวางกลยุทธ์ และสร้างการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา 3. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
      อบรม สัมมนา 4. การคิด และวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก
      อบรม สัมมนา 5. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และแหวกแนว
      อบรม สัมมนา 6. ความเป็นผู้นำ และมีอิทธิพลต่อสังคม
      อบรม สัมมนา 7. การใช้ เทคโนโลยีในการติดตาม และควบคุมงาน
      อบรม สัมมนา 8. การออกแบบเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม
      อบรม สัมมนา 9. การปรับตัวได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และรับมือความเครียดได้ดี
      อบรม สัมมนา 10. ความมีเหตุผล คิดอย่างมีแบบแผน ในการรับมือกับปัญหา
     (อ้างอิงบทความ World Economic Forum 2020)
องค์กรต่างๆ ควรเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานแนวใหม่ โดยเริ่มต้นแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ทันกับการนำไปใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้องค์กรสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน และบุคลากรก็จะเห็นคุณค่าในตัวเอง สร้างผลลัพธ์ของงานต่อไปได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้กำหนดแนวทางและการประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ๆ กับงานในปัจจุบัน เตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเองและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่ด้วยความเชื่อมั่น
เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
      อบรม สัมมนา การคิดวิเคราะห์ให้เกิดนวัตกรรม
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากษ์สร้างแนวความคิดใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาเชิงป้องกันความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนอกกรอบ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้าง Solution Thinning สำหรับปัญหา
การสร้างการเรียนรู้และจัดการด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการตัวเอง (Self-Management)
      อบรม สัมมนา การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ของตัวเอง (Self-Learning)
      อบรม สัมมนา การโค้ชตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลง (Self-Coaching)
      อบรม สัมมนา การวางแผนการพัฒนาตัวเอง (Individual Development Plan)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : กำหนด Passion และแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์วิกฤต
      อบรม สัมมนา การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (Agility)
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
      อบรม สัมมนา การรับมือกับความเครียดได้ดี (Stress Management)
      อบรม สัมมนา การยืดหยุ่นและฟื้นตัวขึ้นมาได้ (Resilience)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การพัฒนาคุณสมบัติที่ดีในสถานการณ์วิกฤต
การปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกยุคเทคโนโลยี
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Data Analytic)
      อบรม สัมมนา การปรับตัวสู่ให้ทันเทคโนโลยี (Digital Transformation)
      อบรม สัมมนา การสร้างการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Learning Management System)
      อบรม สัมมนา การทำงานโดยการใช้เทคโนโลยี (Working Platform)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานด้วยเทคโนโลยี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง