คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารทีมงานให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของบุคลากรด้วยการใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพราะสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรที่ประกอบไปด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) มีเพื่อผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ กระบวนการโค้ชเพื่อให้ทีมงานสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองจึงมีความสำคัญมากขึ้น
บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ จึงเป็นบทบาทของโค้ชที่ดี (To Be Good Coach) ดังนั้นการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill) ให้กับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น
       การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) 
       การโค้ช ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Coaching) 
       การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       การโค้ชเพื่อความสำเร็จกับเป้าหมาย (Coaching for Success)
การพัฒนาทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill) มีความสำคัญกับผู้จัดการเป็นอย่างยิ่ง เพราะทีมงานจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการในเรื่องของการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ
ผู้จัดการในบทบาทโค้ชที่ดี จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาทีมงาน ด้วยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เช่น
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
       การใช้คำถามทรงพลังให้แง่คิด (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิค แนวทาง และกระบวนการโค้ชที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้อง ทำให้ช่วยต่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง สามารถลงมือปฏิบัติได้ทันที
เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง และได้รับการช่วยเหลือดูแลจากโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ตลอดการฝึกอบรม ทำให้สามารถปรับปรุงเทคนิคการโค้ชและการให้ Feedback ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเอง ตามหลักการที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความท้าทายที่จะนำเทคนิคและกระบวนการที่ได้รับไปดำเนินการกับทีมงานของตัวเองทันที หลังจากฝึกอบรมเสร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะผู้จัดการ...ในฐานะโค้ช
บทบาทของผู้จัดการในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)
      สำรวจแนวความคิดของผู้จัดการในฐานะโค้ช
      การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์
      การสร้างทักษะการเป็นผู้จัดการในฐานะโค้ช
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของโค้ชที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงาน
การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
      องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
      นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
      กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
      Role Playing : กิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ 
      การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Brain Base Coaching)
      การโค้ชเพื่อสร้างความสุขของชีวิต (Life Coaching)
      การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      การโค้ชเพื่อการมีสติ (Mindfulness Coaching)
      กรณีศึกษา: การโค้ชด้วย GROW Model
      Role Playing : การดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การประยุกต์การโค้ชกับสถานการณ์ต่างๆ
       เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
      Role Playing : การประยุกต์การโค้ชด้วย Style ตัวเอง


Day II : การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill)
Module V : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยสมองตระหนักรู้
      หลักการที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
      สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      Workshop : ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง
ทักษะที่สำคัญในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill)
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
      การรับฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      การใช้คำถามเพื่อสร้างความชัดเจน (Clearing Question)
      การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
      กิจกรรมย่อยต่างๆ : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ และสถานการณ์จริง 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Feedback)
       การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม (Feedforward Idea)
       การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่น (Feedforward Motivation)
       กิจกรรม : การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Sandwich Feedback)
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ เป็นหลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันแรกสอนเรื่องการพัฒนาทักษะผู้จัดการ...ในฐานะโค้ช บทบาทและการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน วันที่สองเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill) การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยสมองตระหนักรู้ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : CoachingFeedbackการบริหารทีม

แสดงความคิดเห็น