หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารทีมงานให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของบุคลากรด้วยการใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพราะสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรที่ประกอบไปด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) มีเพื่อผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ กระบวนการโค้ชเพื่อให้ทีมงานสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองจึงมีความสำคัญมากขึ้น
บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ จึงเป็นบทบาทของโค้ชที่ดี (To Be Good Coach) ดังนั้นการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill) ให้กับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น
       การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) 
       การโค้ช ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Coaching) 
       การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       การโค้ชเพื่อความสำเร็จกับเป้าหมาย (Coaching for Success)
การพัฒนาทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill) มีความสำคัญกับผู้จัดการเป็นอย่างยิ่ง เพราะทีมงานจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการในเรื่องของการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ
ผู้จัดการในบทบาทโค้ชที่ดี จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาทีมงาน ด้วยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เช่น
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
       การใช้คำถามทรงพลังให้แง่คิด (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิค แนวทาง และกระบวนการโค้ชที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้อง ทำให้ช่วยต่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง สามารถลงมือปฏิบัติได้ทันที
เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง และได้รับการช่วยเหลือดูแลจากโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ตลอดการฝึกอบรม ทำให้สามารถปรับปรุงเทคนิคการโค้ชและการให้ Feedback ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเอง ตามหลักการที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความท้าทายที่จะนำเทคนิคและกระบวนการที่ได้รับไปดำเนินการกับทีมงานของตัวเองทันที หลังจากฝึกอบรมเสร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาทักษะผู้จัดการ...ในฐานะโค้ช
บทบาทของผู้จัดการในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)
      สำรวจแนวความคิดของผู้จัดการในฐานะโค้ช
      การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์
      การสร้างทักษะการเป็นผู้จัดการในฐานะโค้ช
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของโค้ชที่ดี
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงาน
การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
      องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
      นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
      กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
      Role Playing : กิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ 
      การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Brain Base Coaching)
      การโค้ชเพื่อสร้างความสุขของชีวิต (Life Coaching)
      การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      การโค้ชเพื่อการมีสติ (Mindfulness Coaching)
      กรณีศึกษา: การโค้ชด้วย GROW Model
      Role Playing : การดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การประยุกต์การโค้ชกับสถานการณ์ต่างๆ
       เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
      Role Playing : การประยุกต์การโค้ชด้วย Style ตัวเอง


Day II : การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill)
Module V : การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยสมองตระหนักรู้
      หลักการที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
      สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      Workshop : ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง
ทักษะที่สำคัญในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill)
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
      การรับฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      การใช้คำถามเพื่อสร้างความชัดเจน (Clearing Question)
      การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
      กิจกรรมย่อยต่างๆ : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ และสถานการณ์จริง 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Feedback)
       การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม (Feedforward Idea)
       การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่น (Feedforward Motivation)
       กิจกรรม : การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Sandwich Feedback)
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรการพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ เป็นหลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันแรกสอนเรื่องการพัฒนาทักษะผู้จัดการ...ในฐานะโค้ช บทบาทและการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน วันที่สองเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill) การพัฒนาหลักการโค้ชด้วยสมองตระหนักรู้ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ