หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“จะสร้างยอดขายให้ประสบความสำเร็จ ทีมขายที่แข็งแกร่งคือสิ่งสำคัญที่สุด”

หลักการและเหตุผล
การขายในโลกปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันที่สูง การที่จะขายให้ประสบความสำเร็จโดยตัวบุคคลแล้วนั้นถือเป็นเรื่องยาก และบุคคลเดียวไม่อาจช่วยให้ทีมงานขายประสบความสำเร็จได้ หากจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเกิดจากการร่วมมือกันภายในทีมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโลกของการขายในปัจจุบัน 
การบริหารทีมขายเป็นการสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการสร้างคน ซึ่งก็คือผู้นำ สร้างเป้าหมาย สร้างกลุ่มและบริหารทีมงานและสร้างเส้นทางในการมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันทั้งหัวหน้า และลูกน้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการทำงานที่สอดประสานกัน นี่จึงจะเรียกว่าทีมขายที่สามารถประสบความสำเร็จได้ 
 หลักสูตรการพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขาย หัวหน้าทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ พร้อมที่จะแข่งขันกับโลกที่มีการแข่งขันสูง

“องค์กรที่ประสบความสำเร็จมียอดขายสูง ย่อมต้องมีทีมขายที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาทีมขายไปสู่การเป็นทีมขายที่แข็งแกร่ง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคสำคัญทั้งหมดต่อการพัฒนาทีมขาย 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการพัฒนาทีมขายให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้ความสำคัญของทีมขาย 
เรียนรู้การสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างเป็นระบบ 
กระบวนการสร้างผู้นำทีมขาย 
กระบวนการสร้างเป้าหมายของทีมขาย 
กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างเป็นระบบ 
กระบวนการบริหารทีมขาย 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

         อบรมบริการ ให้โจทย์การสร้างผู้นำทีมขาย กระบวนการต่างๆที่สอดคล้องต่อองค์กร
         อบรมบริการ 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด 
         อบรมบริการ 
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ 
กลุ่มที่มีแนวทางการสร้างผู้นำทีมขายที่แข็งแกร่งที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร 
         อบรมบริการ 
วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
         อบรมบริการ 
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
เทคนิคการสอนงานให้กับทีมขายให้เกิดประสิทธิผล 
กระบวนการควบคุมการทำงานของทีมขาย 
การปรับพัฒนาจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งของทีมขายให้โดดเด่น 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

         อบรมบริการ ให้โจทย์การบริหารทีมขาย 
         อบรมบริการ 
ปรับกระบวนทัศการสร้างจุดแข็งในการบริหารทีมขาย 
         อบรมบริการ 
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ 
กลุ่มที่มีแนวทางการสร้างผู้นำทีมขายที่แข็งแกร่งที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร 
         อบรมบริการ 
วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
         อบรมบริการ 
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทีมขายงานขายการบริหาร

แสดงความคิดเห็น