หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมงานขายและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Activities for Enhance your Sales (Service) Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมงานขายและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ (Activities for Enhance your Sales (Service) Team)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลายและสุดขั้ว ก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทัพนักขายถือเป็นทัพหน้าของธุรกิจที่ทำรายได้เข้าสู่องค์กร เป็นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยู่รอดหรือความรุ่งโรจน์ขององค์กร ที่ต้องทำการผ่าตัด เสริมแต่ง พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่
   วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร Activities for Enhance your Sales (Service) Team (Cross Selling & Upselling Pro) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทีมงานขาย และเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
   ให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมทำกิจกรรมที่ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูดการสื่อสารและการนำเสนอและมีบุคลิกภาพเพื่องานขายอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กิจกรรม ปรับเข็มทิศและทัศนคติในงานขาย ด้วยความฝัน คุณค่า และความสำเร็จของเรา
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อทำกิจกรรมปรับความคิดและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก
       เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สินค้าที่ขาย และองค์กรที่ทำงานอยู่
2. เกมส์ และกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขายด้วยการCross Selling & Upselling 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
       หลักการ ใช้ Cross Selling & Upsellingและ5 สิ่งที่ต้องรู้ในธุรกิจการขาย:รู้จักตนเอง รู้จักองค์กร รู้จักผลิตภัณฑ์และการบริการ รู้จักลูกค้า และรู้จักคู่แข่ง
3. กิจกรรม การนำเสนองานขายอย่างมืออาชีพ 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มก้าวสู่การนำเสนออย่างมืออาชีพ 
4. กิจกรรมการCross Selling & Upselling การนำเสนอโดยใช้เทคนิคการสื่อสารลูกค้าเทคนิคการนำเสนอสินค้า 
5. กิจกรรม "อ่านใจลูกค้า ท้าทายยอดขาย ให้ได้เป้า” เพื่อฝึกวิเคราะห์ ลูกค้า และแข่งขันหาวิธีการ ในการทำยอดขายให้ได้เป้า อย่างยั่งยืน 
6. กิจกรรม "Boost Up Power for your Team” ฝึกและทำกิจกรรม ด้วยศาสตร์ NLP และพลังจิตใต้สำนึก 
7. กิจกรรม "สานสัมพันธ์ระยะยาว ก้าวสู่ความสำเร็จ ไปพร้อมกับลูกค้า” ฝึกกิจกรรม ระดมสมอง กับการทำ Customer Relationship Management (การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า)


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่น และศรัทราในตนเอง และงานขาย ในสินค้าที่ทำ และในองค์กร 
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนการขาย Cross Selling & Upsellingได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความสามารถสร้างพลังกาย และใจให้กับตนเอง ในงานทำขายและบริการ ให้ประสบความสำเร็จได้ 
4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะและการนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการรับมือกับปัญหา ข้อโต้แย้งของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ 
6. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในทำ Customer Relationship Management (การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า)

รูปแบบการอบรม
   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ 
   1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วมParticipative Technique 
   2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นละตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop) 
   3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Role Playing ) 
   4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมEQ ด้วย หลักการ NLP (Work Shop byNLP) 
   5. สื่อมัลติมีเดีย


ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม1วันเต็ม 1

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม