หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมงานขายให้ประสบความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Develop Successful Sales Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมงานขายให้ประสบความสำเร็จ (Develop Successful Sales Team)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“องค์กรที่ประสบความสำเร็จมียอดขายสูง ย่อมต้องมีทีมขายที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ”

หลักการและเหตุผล
การขายในโลกปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันที่สูง การที่จะขายให้ประสบความสำเร็จโดยตัวบุคคลแล้วนั้นถือเป็นเรื่องยาก และบุคคลเดียวไม่อาจช่วยให้ทีมงานขายประสบความสำเร็จได้ หากจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเกิดจากการร่วมมือกันภายในทีมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโลกของการขายในปัจจุบัน 
การบริหารทีมขายเป็นการสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการสร้างคน ซึ่งก็คือผู้นำ สร้างเป้าหมาย สร้างกลุ่มและบริหารทีมงานและสร้างเส้นทางในการมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันทั้งหัวหน้า และลูกน้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการทำงานที่สอดประสานกัน นี่จึงจะเรียกว่าทีมขายที่สามารถประสบความสำเร็จได้ 
หลักสูตรการพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขาย หัวหน้าทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ พร้อมที่จะแข่งขันกับโลกที่มีการแข่งขันสูง

“จะสร้างยอดขายให้ประสบความสำเร็จ ทีมขายที่แข็งแกร่งคือสิ่งสำคัญที่สุด”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาทีมขายไปสู่การเป็นทีมขายที่แข็งแกร่ง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคสำคัญทั้งหมดต่อการพัฒนาทีมขาย 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการพัฒนาทีมขายให้เหมาะสม และสอดคล้องเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้ความสำคัญของทีมขาย 
เรียนรู้การสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างเป็นระบบ 
กระบวนการสร้างผู้นำทีมขาย
กระบวนการสร้างเป้าหมายของทีมขาย 
กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างเป็นระบบ 
 กระบวนการบริหารทีมขาย
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

          ให้โจทย์การสร้างผู้นำทีมขาย กระบวนการต่างๆที่สอดคล้องต่อองค์กร 
          วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด 
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          กลุ่มที่มีแนวทางการสร้างผู้นำทีมขายที่แข็งแกร่งที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร 
          วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
เทคนิคการสอนงานให้กับทีมขายให้เกิดประสิทธิผล
กระบวนการควบคุมการทำงานของทีมขาย 
การปรับพัฒนาจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งของทีมขายให้โดดเด่น 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
          ให้โจทย์การบริหารทีมขาย 
          
ปรับกระบวนทัศการสร้างจุดแข็งในการบริหารทีมขาย 
         
 ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          
กลุ่มที่มีแนวทางการสร้างผู้นำทีมขายที่แข็งแกร่งที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร 
          วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม