หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมด้วยทักษะ Servant Leadership - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทีมด้วยทักษะ Servant Leadership

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ภาวะผู้นำแบบ Servant Leadership สามารถช่วยพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำที่ดีที่สุดในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผู้นำโดยตำแหน่ง เช่น CEO, ผู้ปกครอง, หัวหน้าทีม, ผู้จัดการ, หรือเป็นผู้นำด้วยบริบทอื่นๆ ในองค์กรทั้งระบบรวบรวมโครงสร้างองค์กรแบบกระจายอำนาจ ผู้นำสไตล์ Servant Leadership หรือพนักงานที่มีทักษะนี้ จะสามารถเผชิญหน้ากับลูกค้าในการตัดสินใจในนามของตัวแทนบริษัท พร้อมทั้งจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริโภคและสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อรักษาลูกค้าเหล่านั้นและหาลูกค้าใหม่ให้แก่องค์กร


วัตถุประสงค์
 ผู้เรียนมีวิธีการพัฒนาทีมในที่ทำงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของตัวผู้นำและองค์กรด้วยทักษะ Servant Leadership
ผู้เรียนสามารถประสานทักษะ Servant Leadership เข้ากับคุณลักษณะเด่นของตนเองและนำไปใช้ได้อย่างสมดุล


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 ทักษะในการเห็นคุณค่าของและให้การสนับสนุนความสามารถแทนการสั่งการ
แนวทางในการช่วยให้ผู้คนเข้าใจ ได้รับประโยชน์ และเจริญเติบโต
ทักษะการฟัง การ feedback และ การโค้ช


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Introduction
      อบรม สัมมนา Servant Leadership คืออะไร
      อบรม สัมมนา หลักคิดพื้นฐานสำหรับ Servant Leadership
           - การใช้อำนาจร่วม
           - การให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นก่อน
           - การช่วยพัฒนาให้ผู้อื่นทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
           - การให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สั่งให้ทำ และ การแบ่งกลุ่มย่อย
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : รับรู้ถึงผลของการใช้อำนาจที่มีผลต่อการเรียนรู้ของทีม และแนวทางการใช้อำนาจร่วม เพื่อการพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของ Servant Leadership
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของ Servant Leadership
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตนเอง สู่ Servant Leadership
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Brainstorm และ Who am I
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ทักษะการทบทวนตนเอง เห็นรูปแบบพฤติกรรมและคุณค่าที่ตนเองให้ความสำคัญ อันมีผลต่อภาวะผู้นำ และรากฐานของ Servant Leadership
Servant Leadership at Work
      อบรม สัมมนา Case study เกี่ยวกับ Servant Leadership
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมด้วย Servant Leadership Mindset
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : World Café, ท้อน ทวน ถาม
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : การสรุปบทเรียน และการพัฒนาบุคลากรด้วย Servant Leadership Mindset


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม