หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจการตลาดในศตวรรษที่ 21 - หลักสูตร 1 วัน
(The Business marketing development in 21th Century)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจการตลาดในศตวรรษที่ 21 (The Business marketing development in 21th Century)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ธุรกิจการตลาดเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างรากฐานแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย และความสำเร็จ ตามโมเดลแห่งความสำเร็จที่กำลังนำกระแส วิวัฒนาการของธุรกิจการตลาดจากอดีตสู่ปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเติบโตของระบบ IT ทำให้ธุรกิจการตลาดเติบโตแบบไม่คาดคิดเป็นจำนวนมาก และแนวโน้มของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นี้ คือ การมุ่งเน้นที่ “บุคลากร” มากกว่า “ผลกำไรตัวเงิน” ตราบที่เราทุกคนยังอยู่ในระบบทุนนิยม จำเป็นต้องรับรู้และเข้าใจระบบ ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมๆ ให้กลายเป็นช่องทางที่สามารถสร้างให้ทุกคนมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้ เพียงแต่คุณจะมองเห็นทิศทางของธุรกิจในศตวรรษที่ 21 นี้ได้ชัดเจนแค่ไหน 
   หลักสูตรนี้เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจการตลาดในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มพลังการสร้างธุรกิจให้แตกต่างและเติบโตได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นเปลี่ยนไปของสังคมโลก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจการตลาดในปัจจุบันและอนาคต
2. เพื่อพัฒนาแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่แตกต่าง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. วิวัฒนาการของการตลาด
2. การตลาดในแต่ละยุค
3. แนวทางการดำเนินธุรกิจจากอดีตสู่ปัจจุบัน
4. โมเดลการบริหารธุรกิจจากและอดีตสู่อนาคต
5. การเกิดภาวะวิกฤตของการเงินโลกกับโอกาสที่มาถึง
6. พื้นฐานความคิดของบุคคลแต่ละ Generation 
7. การสร้างธุรกิจของคนแต่ละยุค
8. ลักษณะของธุรกิจแต่ละยุค
9. โมเดลการผสมผสานแนวทางสร้างธุรกิจ
10. เงินบาทแข็งค่า ข้อดีของการพัฒนาธุรกิจไทย
11. ลักษณะของธุรกิจในศตวรรษที่ 21
12. แนวทางในการสร้างนวัตกรรม
13. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่า “ทุนนิยม”
14. ทำไมระบบทุนนิยมเสรีจึงเหมาะสมกับปัจจุบัน
15. ธุรกิจทำเงินในปัจจุบันที่กำลังจะถึงทางตัน
16. Cased Studies & Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม