คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ

(Design Thinking for Business Development) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (Customer Need) และลดช่องว่างที่เกิดจากปัญหาที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ (Pain Point) จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการนำความคิดของบุคคล และการใช้เครื่องมือต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

 การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ Design Thinking ในเชิงปฏิบัติการจริง จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหัวใจสำคัญของ Design Thinking และมีเทคนิคการใช้ Design Thinking ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม มีรูปแบบและกรอบความคิดในเชิงการออกแบบได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของ “การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจในแก่นสำคัญของ Design Thinking ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้สามารถประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการนำมาผ่านกระบวนการคิดในเชิงการออกแบบพร้อมๆ กับผู้เรียนร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบและเทคนิคใหม่ๆ ของตัวเองในการนำ Design Thinking ไปดำเนินการใช้จริงใน Style ตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิดการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Mindset)
      หลักการสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จ
      กระบวนการพัฒนาธุรกิจ (BD Process)
      กรอบความคิดเชิงรุก (Proactive Mindset)
      การพัฒนาธุรกิจกับยุค 4.0
      Workshop : กำหนดกรอบความคิดกับธุรกิจยุค 4.0
 การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
      ความหมายของ Design Thinking
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
      ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
      เทคนิคการดำเนินการกลุ่มของการทำ Design Thinking
      กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
 การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการพัฒนาธุรกิจ
      การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (Empathize)
      การกำหนดความชัดเจนกับประเด็นสำคัญ (Define)
      การสร้างความคิดต่างๆ (Ideate)
      การทำแบบจำลองเบื้องต้น (Prototype)
      การนำไปทดสอบจริง (Test)
      กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างธุรกิจใหม่
 การสรุปผลลัพธ์และการนำเสนอ
      หัวใจสำคัญของ Design Thinking
      เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
      การสร้างรูปแบบ Design Thinking ที่ดี
      องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร
 ผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การออกแบบDesign ThinkingProactive Mindset

แสดงความคิดเห็น