หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Design Thinking for Business Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking for Business Development)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (Customer Need) และลดช่องว่างที่เกิดจากปัญหาที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ (Pain Point) จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการนำความคิดของบุคคล และการใช้เครื่องมือต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

 การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ Design Thinking ในเชิงปฏิบัติการจริง จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหัวใจสำคัญของ Design Thinking และมีเทคนิคการใช้ Design Thinking ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม มีรูปแบบและกรอบความคิดในเชิงการออกแบบได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของ “การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจในแก่นสำคัญของ Design Thinking ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้สามารถประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการนำมาผ่านกระบวนการคิดในเชิงการออกแบบพร้อมๆ กับผู้เรียนร่วมกัน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบและเทคนิคใหม่ๆ ของตัวเองในการนำ Design Thinking ไปดำเนินการใช้จริงใน Style ตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิดการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Mindset)
      หลักการสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จ
      กระบวนการพัฒนาธุรกิจ (BD Process)
      กรอบความคิดเชิงรุก (Proactive Mindset)
      การพัฒนาธุรกิจกับยุค 4.0
      Workshop : กำหนดกรอบความคิดกับธุรกิจยุค 4.0
 การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
      ความหมายของ Design Thinking
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
      ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
      เทคนิคการดำเนินการกลุ่มของการทำ Design Thinking
      กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
 การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการพัฒนาธุรกิจ
      การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (Empathize)
      การกำหนดความชัดเจนกับประเด็นสำคัญ (Define)
      การสร้างความคิดต่างๆ (Ideate)
      การทำแบบจำลองเบื้องต้น (Prototype)
      การนำไปทดสอบจริง (Test)
      กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างธุรกิจใหม่
 การสรุปผลลัพธ์และการนำเสนอ
      หัวใจสำคัญของ Design Thinking
      เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
      การสร้างรูปแบบ Design Thinking ที่ดี
      องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร
 ผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ