หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก
นักขายโดยส่วนใหญ่ จะได้รับการพัฒนาเรื่องทักษะการขาย (Hard Skill) เป็นหลักแต่มีน้อยคนที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย (Soft Skill) ทำให้การทำงานขายในยุควิกฤตนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น เพราะพนักงานขายจะท้อถอยบ่อยๆ ไม่กล้าพบลูกค้าเพราะไม่มีเรื่องจะพูดคุย แต่ถ้านักขายมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายและรักในงานขายอย่างแท้จริง แล้วจะสามารถเอาชนะปัญหาไปได้
การบริหารงานขายเป็นหัวใจสำคัญที่นักขายต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นักขายสมัยใหม่จะไม่เพียงแต่ขายของ แต่จะบริหารงานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขที่ได้ดำเนินการขายมากกว่าที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์

"เป้าหมาย (Goal) นั้นเป็นของเรา เราเป็นผู้ที่ต้องการพิชิตเอง ไม่มีใครสั่ง !!! "

วัตถุประสงค์
เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
เพื่อทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการ การทำงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถเผชิญกับอุปสรรค ได้อย่างมั่นใจ
เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็น Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ครั้งที่ 1 : การพัฒนาแนวทางการขายของตัวเอง 
ตรวจสุขภาพของการทำงานขาย 
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 
       ขนาดของตลาดที่เรารับผิดชอบ 
       กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง 
       การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ 4Ps 
       เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้ 
สร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง
       การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้ 
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ 
       การเจราต่อรองแบบ win : win 
       เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
การบริหารงานขายลูกค้าของตัวเอง
       กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน ( Goal ) 
       สร้างพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง ( Blue Rint )
       ตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ( Evaluation Plan ) 
       เปลี่ยนลูกค้าคาดหวังเป็นพยากรณ์ยอดขาย ( Salea Forecast ) 
       จัดทำรายงานให้หัวหน้า ( Sales Report ) 
คุณสมบัติของนักขายพิชิตป้าหมาย
       ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
       ยึดมั่นในวินัยการทำงาน 
       มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย 
       มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงานขายจนกว่าจะสำเร็จ 
       สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
การบ้านเพื่อสร้าง“ คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง

ครั้งที่ 2 ตรวจสอบศักยภาพการขายของนักขาย (Clinic พนักงานขาย)
นำเสนอ “คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง
       การวิเคราะห์ขนาดของตลาด 
       บทพูดสำหรับนักขาย 
       การจัดทำข้อมูลบริหารงานขาย 
       คุณสมบัติเด่นของตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
       แผนงาน 
       เป้าหมาย 
       การบริหารงาน
โค้ชชิ่งทีมงานในประเด็นที่สำคัญ
เสริมศักยภาพให้นักขาย
       ความสำเร็จ คือ เป้าหมาย 
       เปลี่ยนโจทย์ เป็น เป้าหมาย, แผนงาน, การปฏิบัติ 
       สร้างทัศนคติ “ Yes ! “

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : อ้างอิงทฤษฎีที่ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด 
       Work Shop : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายนักขายพนักงานขาย

แสดงความคิดเห็น