หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่องานขาย - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่องานขาย

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
   หลักการขายสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการติดต่อการขายโดยตรงหรือเชิงที่ปรึกษา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสินค้าและบริการมีความเป็นตัวเองเฉพาะจงจง ดังนั้นพนักงานต้องสามารถทำห้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่แตกต่างในการซื้อ สินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งก่อนการซื้อ ระหว่างซื้อ และเกิดความมั่นใจในตัวพนักงานขายว่า สามารถให้ค าปรึกษาและชี้แนะได้ อย่างผู้เชี่ยวชาญจริง ดังนั้นความรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกพบพนักงานขายคือ First Impression เป็นส่วนโน้มน้าวให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้อสินค้าหรือบริการจากพนักงานขายและปิดการขายอย่างง่ายดาย คอร์สอบรมครั้งนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาด้านบุคคลิกภาพ การสื่อสาร การพูดรวมทั้งการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น รวมทั้งเนื้อหาในด้าน
      อบรม สัมมนา ปรับพัฒนาเรื่องบุคคลิกภาพ เสื้อผ้าการแต่งกายให้เหมาะสม ท่วงท่าการเดิน ยืน นั่งให้เหมาะสม
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร การพูด การออกเสียง การเล่าเรื่องราวการนำเสนอให้สอดคล้องกัน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาให้พนักงานขายมีภาพลักษณ์ของ “นักขายเชิงที่ดี”
      อบรม สัมมนา ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและข้อมูลทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา ทักษะการขายอย่างครบวงจร
      อบรม สัมมนา หัวใจในการบริการที่เป็นเลิศ
      อบรม สัมมนา จิตวิทยาในการจูงใจลูกค้าให้คล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายและลูกค้า
      อบรม สัมมนา การขายเชิงที่ปรึกษาและมีหัวใจให้บริการที่เป็นเลิศ จะส่งผลให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า ปัจจุบัน ดังนั้นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและการรักษาลูกค้าจึงมีความสำคัญมาก การพัฒนาให้ พนักงานมีเทคนิคการเพิ่มยอดขายรอบด้าน (Up-Selling & Gross Selling) จึงเป็นหัวใจส าคัญเป็น อย่างมาก ดังค ากล่าวที่ว่า “การรักษาลูกค้าเก่าไว้ย่อมดีกว่าการหาใหม่อยู่ตลอดเวลา”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดเรื่องบุคคลิกภาพที่ดีให้กับนักขายให้มีความเชี่ยวชาญและพร้อมในการขายด้วย หัวใจบริการ บุคคลิกที่เหมาะสมน่าประทับใจ น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ปรับบุคลลิกภาพ
      อบรม สัมมนา สำรวจบุคคลิกภาพของ ความชอบ ความเป็นตัวตนแสดงผ่านการแต่งกาย
      อบรม สัมมนา การสือสาร การพูด ฝึกการพูดผ่านเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ กัน
      อบรม สัมมนา การเน้นเสียง อารมณ์ให้ลูกค้าคล้อยตามสี่งที่เราจะพูด
      อบรม สัมมนา การใช้ภาษากายในการสื้อสารกับลูกค้า
      อบรม สัมมนา Workshop : ฝึกการพูดในรูปแบบของ Story Telling พร้อมดูเรื่องบุคคลิกภาพเวลาพูด
การพัฒนาทักษะการขาย
      อบรม สัมมนา การนำเสนอขายด้วยหัวใจบริการ
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบเพิ่มคุณค่า
      อบรม สัมมนา การให้บริการข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ
      อบรม สัมมนา การบริการหลังการขายอย่างยั่งยืน
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างคัมภีร์บริหารงานขายของตัวเอง
เทคนิคการรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขาย (Up Selling & Cross Selling)
      อบรม สัมมนา หลักการเพิ่มยอดขายในตลาดเป้าหมายปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยตาราง ตลาด-สินค้า
      อบรม สัมมนา เทคนิคการวางต าแหน่งสินค้าด้วย BCG Matrix
      อบรม สัมมนา กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายอย่างมั่นใจ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานขายมืออาชีพทั้งสินค้าและบริการ
ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายขายเพื่อสามารถนำไปอบรมทีมต่อได้
พนักงานงานเชิงที่ปรึกษา เพราะต้องได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือจากลูกค้ามาก

วีธีการอบรม
เนื้อหา บรรยาย 40% กิจกรรมการฝึกอบรม Workshop 60%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม