หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Business Innovation Mindset and Design Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม (Business Innovation Mindset and Design Thinking)

อ. ภัทรพงษ์ พลเสน

(วิทยากรที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
VUCA World คือโลกแห่งยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี Technology Disruption สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งโรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆ ล้วนส่งผลทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบในหลายมิติ เช่นการสูญเสียรายได้ ยอดขายที่ลดลง ตลอดจนการที่วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง หรือการที่คู่แข่งมีการปรับตัวพัฒนาองค์กร(Transformation) สถานการณ์เหล่านี้หากองค์กรปรับตัวไม่ทันย่อมนำมาสู่ความเสียหายได้ ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ความจริงของโลกยุคปัจจุบันและต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์และพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะที่สำคัญในโลกยุคนี้
Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการต่างๆ ในบริษัทชั้นนำทั่วโลก เป็นกระบวนการคิดที่สามารถฝึกปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในยุคนี้ ดังนั้นการสร้างบุคลากรให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำเป็นเครื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกรอบความคิดและความเข้าใจทางด้านนวัตกรรม (Business Innovation Mindset) เกิดความตระหนักรู้ อยากสร้างการปรับเปลี่ยนด้วยตัวของผู้เรียนเอง
2. เพื่อสร้างทักษะกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and Design Thinking)
3. ฝึกปฏิบัติกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม (Design Thinking workshop) เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในหน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
VUCA World โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
     อบรม สัมมนา ความหมายของ VUCA World
     อบรม สัมมนา การรับมือกับ VUCA World ทั้งมิติองค์กรและบุคคลากร
     อบรม สัมมนา โลกเปลี่ยนคนปรับ 10 ทักษะแห่งอนาคตในปัจจุบัน
     อบรม สัมมนา กิจกรรม วันวานยังหวานอยู่
การปรับเปลี่ยนนำไปสู่องค์กรนวัตกรรม Innovation in Action
     อบรม สัมมนา ความหมายของนวัตกรรม
     อบรม สัมมนา การสร้างองค์กรนวัตกรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Transformation
     อบรม สัมมนา New Normal New Opportunity
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ Gap Analytical
     อบรม สัมมนา กรณีศึกษา Nokia FUJI ฯลฯ
     อบรม สัมมนา กิจกรรม วิเคราะห์ช่องว่างและโอกาสทางธุรกิจ
กระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Thinking
     อบรม สัมมนา 5 ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรม
     อบรม สัมมนา Empathy การเข้าใจผู้คน
     อบรม สัมมนา Define ตีโจทย์ให้ตี
     อบรม สัมมนา Ideation ระดมความคิด
     อบรม สัมมนา Prototype สร้างต้นแบบ
     อบรม สัมมนา Test ทดสอบใช้งาน
     อบรม สัมมนา Workshop : ลงมือปฏิบัติการขั้นตอนกระบวนการ Design Thinking
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : Innovation Award

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
Training and Group Coaching
Workshop กิจกรรมกลุ่ม
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม