หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย เพิ่มความมั่นใจ พิชิตใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย เพิ่มความมั่นใจ พิชิตใจลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน การแข่งขันในโลกธุรกิจค่อนข้างสูง ลูกค้าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่สามารถทำให้องค์กรเติบโต ลูกค้าจะประทับใจหรือไว้วางใจซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือไม่ มีหลายปัจจัยด้วยกันในการตัดสินใจ นอกเหนือจากข้อมูลที่สามารถค้นหาเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้ว พนักงานขายก็เป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการขายที่ต้องมีการสื่อสารโดยตรงจากการพบเห็นต่อหน้า บุคลิกภาพ ความมั่นใจ ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง ไปจนถึงการใส่ใจลูกค้าหลังการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งนอกจากจะได้ทั้งงาน ได้ทั้งความไว้วางใจจากลูกค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
การสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ เป็นการเปิดโอกาสที่ดีสำหรับการนำเสนอสินค้า / บริการ นักขายที่ประสบความสำเร็จ จะมีรูปแบบการสร้างความมั่นใจในตัวเอง ดังนั้น ความพร้อมทั้งในด้านบุคลิกภาพ ข้อมูลที่จำเป็นต่องานขายสินค้า/บริการ ฝึกฝนทักษะในด้านงานขายจนเกิดความเชี่ยวชาญ สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือรูปแบบที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักขายได้
การพัฒนาบุคลิกภาพ มีหลายองค์ประกอบที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีจากภายนอก เช่น การแต่งกาย การใช้คำพูด กิริยาวาจาที่น่าฟังแล้ว การสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และการจัดการทางด้านอารมณ์ มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า 
การสร้างกระบวนการขายและคิดค้นเทคนิคการขายด้วยตัวเอง จะทำให้นักขายเป็นผู้เชี่ยวชาญงานขายและมีความมั่นใจในการนำเสนอขายได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การเตรียมตัว การบริหาร และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานขายอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้นักขายมีโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น อีกทั้ง ยังแสดงถึงความเป็นมืออาชีพทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อสินค้า / บริการ สะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์จากการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความมั่นใจในการทำงานตามสไตล์ของแต่ละคน
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการนำเสนอ การจัดการอารมณ์เชิงลบ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แก่นสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ “นักขาย” เพื่อให้ได้ใจลูกค้า 
       องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ “นักขาย” 
       แนวความคิดของการสร้างความมั่นใจ 
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักขายประสบความสำเร็จ 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการเป็นนักขายที่ดี 
       Workshop: ค้นหาและเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
หลักการสำคัญของการสร้างความมั่นใจในตัวเอง 
       นิยามและความสำคัญการพัฒนาบุคลิกภาพ 
       การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
       หลักจิตวิทยาในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
       ทักษะการสื่อสารทั้งแบบภาษาพูดและภาษากาย 
       หลักการสร้างภาพหลักที่ดีผ่านตัวตนของเรา 
       สร้างกรอบความคิดที่เชื่อมั่นด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
       พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองแบบนักขายมืออาชีพ 
       Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาบุคลิกภาพโดยสร้างความมั่นใจในตัวเอง
พัฒนาทักษะงานขายด้วยเทคนิคต่างๆ 
       การสร้างคัมภีร์งานขายตามสไตล์คุณ 
       การนำเสนอขายอย่างมีชั้นเชิง 
       การเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประสิทธิผล 
       การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
       การฟังความต้องการอย่างตั้งใจ 
       การตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback ) 
       Workshop: ประยุกต์ใช้เทคนิคกับการทำงาน
การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาบุคลิกภาพกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
       สถานการณ์ที่ต้องเข้าพบลูกค้า 
       สถานการณ์ที่ต้องติดตามงานลูกค้า 
       สถานการณ์ที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา 
       สถานการณ์ที่ต้องเข้าร่วมงานสังสรรค์ของลูกค้า 
       Roleplay: จำลองสถานการณ์จริงกับหลักการที่ได้เรียนรู้
การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ
วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พนักงานขายงานขายบุคลิกภาพ