หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นตัวแทนองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Corporate Brand Ambassador)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นตัวแทนองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
    “ภาพลักษณ์บุคลากรคือภาพสะท้อนขององค์กร” 
   เพราะบุคลากร คือประตูด่านแรกขององค์กรในการพบปะติดต่อกับลูกค้า เป็นตัวแทนของความน่าเชื่อถือความไว้วางใจซึ่งเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพียงแค่ไม่กี่วินาทีแรกพบสามารถ ส่งเสริม หรือ ปิดโอกาส ในการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าได้ทันที 
   ความประทับใจที่ดีส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ ในขณะเดียวกันหากลูกค้าได้รับประสบการณ์เชิงลบข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกเผยแพร่ไป อย่างรวดเร็วและยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณให้ภาพลักษณ์องค์กรกลับมาดีดังเดิม 
   สำหรับองค์กรแล้วบุคลากรคือ “หัวใจ” สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ภาพลักษณ์ของบุคลากรที่ดีมีความมั่นใจรักการพัฒนาตนเองมุ่งสู่ความสำเร็จ แต่งกายได้เหมาะสมตามโอกาสมีท่วงท่าที่สง่างามย่อมส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ ติดต่อประสานงานได้ราบรื่น มีประสิทธิภาพในการทำงานและประสบความสำเร็จ ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้สูงขึ้นไปอีกครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการต่อไป และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรสมเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ลูกค้าเลือกเสมอ

หากบุคลากรในองค์กรของท่าน
มองข้ามความสำคัญของภาพลักษณ์ ละเลยการดูแลบุคลิกให้ดูดีในฐานะตัวแทนองค์กร
แต่งกายแบบลำลองด้วยความเคยชินไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่น่าเชื่อถือ
แต่งกายไม่เป็น ไม่มีความสมัยนิยม ไม่ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ขาดความมั่นใจในการสนทนาและสร้างความประทับใจกับผู้อื่น
มีท่วงท่า อิริยาบถ ไม่เป็นที่น่าชื่นชม

 
หลักสูตร Corporate Brand Ambassador จะทำให้บุคลากรของท่าน
 เห็นความสำคัญของภาพลักษณ์และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
แต่งกายได้อย่างมืออาชีพ น่าเชื่อถือ เหมาะกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
รู้วิธีการเลือกเครื่องแต่งกาย จัดแต่งทรงผม ได้เหมาะกับบุคคล
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สร้างความประทับใจกับผู้อื่นได้ในครั้งแรก
มีท่วงท่าที่สง่างามเสริมบุคลิกภาพ


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
 เรื่ององค์กรเรื่องของเรา
       เรากำลังมอบอะไรให้สังคม
       สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
       พร้อมรับมือกับปัญหาในทุกสถานการณ์
       รู้เขารู้เราอย่างเข้าใจด้วย DISC
ภาพลักษณ์ประทับใจในครั้งแรก
       เคล็ดลับมัดใจด้วย S.W.A.T
       การแต่งกาย ทรงผม ดูดีแบบมืออาชีพ
       บุคลิกดีสร้างได้การยิ้ม ยืน เดิน นั่ง ไหว้
       ใช้พลังภาษากายให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวก
สื่อสารอย่างมั่นใจยังไงก็สำเร็จ
       พูดดีมีเสน่ห์น้ำเสียงชวนฟังจังหวะโดนใจ
       ฟังอย่างเข้าใจใครก็อยากคุยด้วย
เป็นคนใหม่ที่ก้าวไกลกว่าเดิม
       ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ
       แนวทางการพัฒนาตัวเอง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและประยุกต์ใช้งานได้จริง 
การสาธิตด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดียและการจำลองสถานการณ์ 
การเล่นเกมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการเรียนรู้ 
การร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาด้วยตัวเอง 
การบรรยายสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ ญาณิมา ศรีมังคละ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ภาพลักษณ์บุคลิกภาพการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น