หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน
(Personality Development for Professional Sale)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ (Personality Development for Professional Sale)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
บนโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล นั้นย่อมต้องมี การบริการ หรือการนำเสนองานขาย ซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และเหมาะสม พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกยุคใหม่
วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ : Personality Development for Professional Sale 2 วัน เพื่อเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการบริการลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายนอกที่ มีความเชื่อมั่น สง่างาม รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับตนเอง และองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะในการแต่งกาย ทรงผม มารยาทสังคม พัฒนาท่วงท่า กริยา ที่สง่างามของตน
3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการนำเสนอในงานบริการ และงานขายได้อย่างโดดเด่น และประทับใจ
4. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารที่ดี เพื่อใช้ในการบริการได้อย่างมืออาชีพ
5. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อความสำเร็จในการบริการ และการทำงานเพื่อความสำเร็จของตนเอง และองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
1. ปรับวิธีคิด (Mindset) และทัศนคติ เพื่อพิชิตความสำเร็จในงานขายด้วยศาสตร์ NLP (NLP : Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder) และ กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก
2. การกระตุ้นจูงใจ ตนเองและทีมงานเพื่อเตรียมพร้อมในการขายแบบ NLP (Mind State Management) และการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอสินค้าและบริการ (Preparation)
3. เจาะลึกลูกค้า และการตลาด อสังหาริมทรัพย์ การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสำคัญทางการตลาด รวมถึง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการออกแบบ และหลักการขาย
4. Workshop : การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสำคัญทางการตลาด รวมถึง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการออกแบบ และการทำงานขาย
5. การเปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดขายอย่างมีประสิทธิผล (FABEC) และการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้ายุคทางเลือกสูง
6. รู้จักตัวเองและเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง กับวิธีปลุกพลังจูงใจภายในตนที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์ และ NLP (NLP: Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr. John Grinder)

วันที่ 2
1. บุคลิกภาพที่ดีและการสร้างภาพลักษณ์
กิจกรรม : ชมวีดีโอการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
2. การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก
กิจกรรม : ฝึกทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ
3. มารยาทที่สำคัญในงานขายและบุคลิกนักขายมืออาชีพ เช่น มารยาทในการทักทาย การไหว้ การสร้างความประทับใจแรกพบ การต้อนรับ การยืน การเดิน การเข้าพบหรือการเข้าไปนำเสนอสินค้า การใช้นามบัตร เป็นต้น
กิจกรรม : การต้อนรับ การทักทาย ที่น่าประทับใจ ด้วย เทคนิค G-U-E-S-T
4. เทคนิคการใช้ วัจนภาษา (คำพูด) และอวัจนภาษา (ภาษากาย) พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และนำเสนอในงานขาย
กิจกรรม : "บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ"
อบรม สัมมนา 5. พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ภาษากายที่ดีและเหมาะสม รวมถึงเทคนิคการตอบคำถามให้กับลูกค้า ในสถานการณ์ที่ต้องการโน้มน้าวจูงใจ เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วย Model L E P A A T T (Listen, Empathy, Paraphrase, Ask, Alternative Choice, Time, Thank)
กิจกรรม : "สื่อสารชัดเจน-บริการประทับใจ"
6. ขั้นตอนการนำเสนอและรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้า (Consultative Selling) กระบวนการขาย และเทคนิคในการนำเสนอสินค้า หรือบริการต่างๆ ด้วย Model P-I-S-E-S-A
กิจกรรม : เป็นการ Demo ภาษาพูด ภาษากายในการนำเสนอและให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมปฏิบัติ
7. การปิดการขาย การเจรจาต่อรอง
8. Workshop "การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย"


 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม