หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(Personality Development for Success)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บุคลิกภาพประกอบด้วยบุคลิกภาพภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การแต่งกาย หน้าตา กิริยามารยาท และบุคลิกภาพภายใน เช่น ทัศนคติ อารมณ์ เป็นต้น การมีบุคลิกภาพภายนอกและภายในที่ดีจะส่งผลให้ผู้อื่นประทับใจและอยากสนับสนุน ทำให้เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำงาน
การเรียนรู้และเข้าใจทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้เข้าใจตนเองและสามารถก้าวข้ามทัศนคติเชิงลบดังกล่าวได้ ทำให้พร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ได้แก่ การแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาสต่างๆ
การแต่งหน้าให้เหมาะกับรูปหน้า มารยาททางสังคมที่เหมาะสม มองโลกแง่บวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพ
  เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกายและแต่งหน้าให้เหมาะกับตนเอง มารยาททางสังคมที่ดี ทัศนคติเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา ความหมายของบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา ความเกี่ยวข้องของบุคลิกภาพกับความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สร้างแนวคิดบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จของท่าน
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงลบของการพัฒนาบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะทัศนคติเชิงลบ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเอาชนะทัศนคติเชิงลบของการพัฒนาบุคลิกภาพของท่าน
เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
      อบรม สัมมนา หลักการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาสต่างๆ
      อบรม สัมมนา หลักการแต่งหน้าให้เหมาะกับรูปหน้า
      อบรม สัมมนา การพัฒนามารยาททางสังคม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การนำเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ท่านพบบ่อย
เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
      อบรม สัมมนา การมองโลกในแง่บวก
      อบรม สัมมนา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การนำเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายในมาประยุกต์ใช้ในแบบของท่าน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บุคลิกภาพการสื่อสารทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น