หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality Development for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ (Personality Development for Success)

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

(โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บุคลิกภาพประกอบด้วยบุคลิกภาพภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การแต่งกาย หน้าตา กิริยามารยาท และบุคลิกภาพภายใน เช่น ทัศนคติ อารมณ์ เป็นต้น การมีบุคลิกภาพภายนอกและภายในที่ดีจะส่งผลให้ผู้อื่นประทับใจและอยากสนับสนุน ทำให้เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำงาน
การเรียนรู้และเข้าใจทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้เข้าใจตนเองและสามารถก้าวข้ามทัศนคติเชิงลบดังกล่าวได้ ทำให้พร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ได้แก่ การแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาสต่างๆ
การแต่งหน้าให้เหมาะกับรูปหน้า มารยาททางสังคมที่เหมาะสม มองโลกแง่บวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพ
  เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกายและแต่งหน้าให้เหมาะกับตนเอง มารยาททางสังคมที่ดี ทัศนคติเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา ความหมายของบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา ความเกี่ยวข้องของบุคลิกภาพกับความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สร้างแนวคิดบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จของท่าน
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงลบของการพัฒนาบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะทัศนคติเชิงลบ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเอาชนะทัศนคติเชิงลบของการพัฒนาบุคลิกภาพของท่าน
เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
      อบรม สัมมนา หลักการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาสต่างๆ
      อบรม สัมมนา หลักการแต่งหน้าให้เหมาะกับรูปหน้า
      อบรม สัมมนา การพัฒนามารยาททางสังคม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การนำเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ท่านพบบ่อย
เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
      อบรม สัมมนา การมองโลกในแง่บวก
      อบรม สัมมนา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การนำเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายในมาประยุกต์ใช้ในแบบของท่าน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม