หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Grooming & Personality Development Workshop)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ (Grooming & Personality Development Workshop)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง ของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีจนสามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพดี และมีความก้าวหน้าในเป็นหัวหน้างานที่ดีให้กับลูกน้องและบุคลากรขององค์กร
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไร สูงสุดจากการประกอบธุรกิจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ธาตุแท้ของบุคลิกภาพ
ประเภทของบุคลิกภาพ
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ 
การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

แนวทางการฝึกอบรม
 การบรรยาย-สาธิ
ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสูตร - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ


วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม