หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality Excellent)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเป็นเลิศ (Personality Excellent)

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

(วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  “บุคลิกภาพ” เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การทำงาน และ การดำเนินชีวิต ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และ มีบุคลิกภาพที่ดี เพราะนั่นคือ บทบาทของตัวแทน ขององค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีหน้าที่ การงาน หรือ ตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ บุคลิกภาพด้วยแล้วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลิกภาพ ที่โดดเด่น เป็นหน้าตาให้กับ องค์กร หรือ หน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   ในหลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายถึงความสำคัญจำเป็นของการมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อความสำเร็จในการทำงาน รวมไปถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพองค์รวมที่ดีสำหรับบุคลากรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน อันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ที่ต้องพบปะกับผู้บุคคล ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์ตนเองในการแสดงออกตอบสนองต่อผู้อื่น เรียนรู้เทคนิควิธีการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับอาชีพของตนและนำไปประยุกต์ใช้ ในงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการบริการที่ดีโดนใจลูกค้าและ เป็นการสร้างความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality Development)
       การเสริมสร้างความมั่นใจ และ ความศรัทธาในตนเอง 
การพัฒนาทักษะการพูด และ การสื่อสาร (Speech and Communication Development)
       หลักการสื่อสาร การสนทนา ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ 
       เทคนิคการเลือกใช้น้ำเสียง ถ้อยคำในการสื่อสารให้โดนใจคน 
การแต่งการเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe & Personality Development) 
       การเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิก และโอกาสต่าง ๆ
       การสร้างบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ เคล็ดลับการแต่งกายอย่างมืออาชีพ 

การฝึกทักษะการเข้าสังคมมืออาชีพ (Social Etiquette) 
       เรียนรู้มารยาทการเข้าสังคมในวาระต่าง ๆ (ห้องประชุม, การรับประทานอาหาร, ที่สาธารณะต่าง ๆ) 
การพัฒนาบุคลิกภายนอก ด้านการแสดงออก (External Personality Development)
       การพัฒนาท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง และ การไหว้ อย่างมืออาชีพ (Workshop : Coaching) 
บทสรุปของการพัฒนาบุคลิกภาพ และ มารยาททางสังคม

* หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องเตรียมตัวในการแต่งกายให้เหมาะสมที่สุด 
หมายเหตุ เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

รูปแบบการอบรม
   เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 40 % กิจกรรม 60 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / การระดมสมอง (Brain storming) 
 การแนะนำรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาบุคลิกภาพ (Coaching one by one)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับบุคลากรในทุกส่วนงาน
ผู้ที่สนใจจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม