หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality Excellent)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเป็นเลิศ (Personality Excellent)

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

(วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
  “บุคลิกภาพ” เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การทำงาน และ การดำเนินชีวิต ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และ มีบุคลิกภาพที่ดี เพราะนั่นคือ บทบาทของตัวแทน ขององค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีหน้าที่ การงาน หรือ ตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ บุคลิกภาพด้วยแล้วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลิกภาพ ที่โดดเด่น เป็นหน้าตาให้กับ องค์กร หรือ หน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   ในหลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายถึงความสำคัญจำเป็นของการมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อความสำเร็จในการทำงาน รวมไปถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพองค์รวมที่ดีสำหรับบุคลากรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน อันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ที่ต้องพบปะกับผู้บุคคล ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์ตนเองในการแสดงออกตอบสนองต่อผู้อื่น เรียนรู้เทคนิควิธีการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับอาชีพของตนและนำไปประยุกต์ใช้ ในงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการบริการที่ดีโดนใจลูกค้าและ เป็นการสร้างความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality Development)
       การเสริมสร้างความมั่นใจ และ ความศรัทธาในตนเอง 
การพัฒนาทักษะการพูด และ การสื่อสาร (Speech and Communication Development)
       หลักการสื่อสาร การสนทนา ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ 
       เทคนิคการเลือกใช้น้ำเสียง ถ้อยคำในการสื่อสารให้โดนใจคน 
การแต่งการเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe & Personality Development) 
       การเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิก และโอกาสต่าง ๆ
       การสร้างบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ เคล็ดลับการแต่งกายอย่างมืออาชีพ 

การฝึกทักษะการเข้าสังคมมืออาชีพ (Social Etiquette) 
       เรียนรู้มารยาทการเข้าสังคมในวาระต่าง ๆ (ห้องประชุม, การรับประทานอาหาร, ที่สาธารณะต่าง ๆ) 
การพัฒนาบุคลิกภายนอก ด้านการแสดงออก (External Personality Development)
       การพัฒนาท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง และ การไหว้ อย่างมืออาชีพ (Workshop : Coaching) 
บทสรุปของการพัฒนาบุคลิกภาพ และ มารยาททางสังคม

* หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องเตรียมตัวในการแต่งกายให้เหมาะสมที่สุด 
หมายเหตุ เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

รูปแบบการอบรม
   เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 40 % กิจกรรม 60 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / การระดมสมอง (Brain storming) 
 การแนะนำรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาบุคลิกภาพ (Coaching one by one)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เหมาะสำหรับบุคลากรในทุกส่วนงาน
ผู้ที่สนใจจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม