หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality Development for Achiever)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ (Personality Development for Achiever)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บุคลิกภาพที่ดีสะท้อนถึงความสำเร็จและความเป็นมืออาชีพทั้งในมิติการใช้ชีวิตและการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างให้บุคคลเกิดความมั่นในในตนเองและเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความเหมาะสมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ในมิติของการทำงานและการติดต่อทางธุรกิจ การมีบุคลิกภาพที่ดี จะช่วยสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลอีกด้วย
ในหลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด เนื่องจากการพัฒนาบุคลิกภาพไม่สามารถเรียนผ่านทฤษฎีหรือการบรรยายเพียงอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เข้าอบรมให้เกิดความน่าเชื่อถือและน่าประทับใจตั้งแต่แรกพบ
เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเองในการมุ่งมั่นความสำเร็จทั้งในชีวิตและการทำงาน
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะมารยาททางสังคมและมารยาททางธุรกิจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ
     • บุคลิกภาพคืออะไร สำคัญอย่างไร
     • การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัว
     • การสร้างความประทับใจแรกพบ
     • Workshop: รู้จักตัวเองในปัจจุบันและค้นหาภาพในอนาคต
บุคลิกภาพภายใน (Growth Mindset Vs. Fixed Mindset)
     • ความหมายและความสำคัญของ Growth Mindset
     • กรอบความคิดกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
     • Workshop: ทดสอบกรอบความคิดของตัวเอง
     • คุณค่าในการใช้ชีวิต (Wheel of Life)
     • Workshop: เข้าใจคุณค่าของชีวิตผ่าน Wheel of Life
บุคลิกภาพภายนอก
     • เทคนิควิเคราะห์รูปร่างตัวเอง
     • การแต่งกายและการเลือกชุดให้เหมาะกับตนเอง
     • การเลือกสูท
     • การดูแลร่างกายและจิตใจ
     • อิริยาบถต่างๆ
     • Workshop: ฝึกปฏิบัติอิริยาบถต่างๆ
มารยาทที่ควรรู้
     • มารยาททางธุรกิจ (การใช้คำพูด การใช้ภาษากาย การนัดหมาย การมอบของหรือนามบัตร มารยาทในที่ประชุม และอื่นๆ)
     • มารยาททางสังคม (การใช้คำพูด การใช้ภาษากาย การแสดงความเคารพ มารยาทบนโต๊ะอาหาร การใช้ลิฟท์โดยสาร และอื่นๆ)
     • Workshop: Role Play ตามเคสต่างๆที่ได้รับ
Workshop: The Potential You (By Points of You: Coaching Game)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม